INDIVIDUELL MÄNNISKOHJÄLP SWEDISH DEVELOPMENT PARTNER

  • IM
  • Arkiv
  • Dom för jämställda löner i Nepals högsta domstol
Dom för jämställda löner i Nepals högsta domstol
Kvinnliga arbetare, framför allt kroppsarbetande kvinnor och de i hushållsnära yrken, får rutinmässigt lägre lön än sina manliga motsvarigheter. Foto: Nandhini Shanmugham / IM.

Dom för jämställda löner i Nepals högsta domstol

9 november 2017 / NepalSydasien

Nepals högsta domstol har givit direktiv till landets regering och myndigheter att tillse jämställda löner. Beslutet kom den tredje november efter en process pådriven av Raju Prasad Chapagain, från IMs partner JuRI Nepal*, och en grupp advokater.

Nepals grundlag förbjuder ojämlika löner och arbetsförmåner men det efterlevs inte i praktiken och det granskas inte av myndigheterna. Kvinnliga arbetare, framför allt kroppsarbetande kvinnor och de i hushållsnära yrken, får rutinmässigt lägre lön än sina manliga motsvarigheter. I Nepal sysselsätter den typen arbeten 90 procent av kvinnorna i arbetskraften, enligt en rapport från andra nationella kvinnokonventionens 2013.

Strikta könsroller

Nepals samhälle är patriarkalt och synen på kvinnan som underordnad mannen är vitt utbredd. Dessa djupt rotade föreställningar upprätthåller strikta könsroller som utestänger kvinnor från jämlik utbildning, arbete och samhällstjänster. Högsta domstolens muntliga dom är en viktig milstolpe mot att uppnå jämlikhet. Det skrivna domslutet har ännu inte offentliggjorts.
IMs partner JuRI Nepal driver påverkansarbete på nationell nivå. Den processen som ledde fram till Högsta domstolens beslut var en del i organisationens projekt ”Främja Mänsklig Värdighet”, som finansieras av IM. Målet med projektet är att främja ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter för kvinnor, män, flickor och pojkar i marginaliserade grupper. Projektet fokuserar särskilt på att säkra de mest grundläggande rättigheterna, som rätten till utbildning, livsuppehälle, juridiskt likaberättigande och social trygghet.

JuRI Nepal

Justice and Rights Institute Nepal (Rättvise och Rättighetsinstitutet) fokuserar på påverkansarbete på nationell nivå i Nepal. Det görs genom nätverkande och alliansbyggande med olika civilsamhällesorganisationer och myndigheter och genom research, utvärdering och analys.
IM arbetar också med att driva rättsprocesser i det allmännas intresse och att samverka med advokatsamfund, forskningsinstitut och akademin i förebyggande syfte. Samarbetet med JuRI kommer att belysa fattiga och marginaliserade lokalsamhällens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och lyfta frågorna från lokal till nationell nivå, såväl som att stärka våra lokala partners kapacitet i frågor som rör dessa rättigheter och i arbete utifrån ett rättighetsperspektiv.

 

Alina Karki
Regional Communications Officer, South Asia