Vapen smälts ner för fred
Salvadoransk polis och militär vid ceremonin för den tredje vapennedsmältningen till Humanium Metal. Foto: Simon Marke Gran / IM.

Vapen smälts ner för fred

I november 2018 genomfördes en uppmärksammad vapennedsmältning i El Salvador. Beslagtagna illegala vapen blev till Humanium Metal by IM – en råvara med budskap om fred. Intäkterna från försäljningen av metallen går tillbaka till de människor och samhällen som drabbats av väpnat våld.

Bland världens länder som inte befinner sig i krig är El Salvador ett av de mest våldsamma. Landet genomled ett inbördeskrig mellan 1980 och 1992 och extremt höga nivåer av våldsbrott präglar fortfarande många regioner.

El Salvador har en mycket hög frekvens av dödligt våld med 83 våldsamma dödsfall per 100 000 invånare. En faktor är konflikter mellan ungdomsgäng, så kallade pandillas, som slåss om kontroll över olika områden. Militärens försök att kontrollera ungdomsgängen har ökat våldet ytterligare.

Civilbefolkningen påverkas mest av våldet

Deras friheter begränsas kraftigt av osäkerheten. Barn och ungdomar har svårt att ta sig till skolan på grund av otryggheten, och eftersom gängen använder skolorna som rekryteringsbaser för att få nya medlemmar vågar inte föräldrar skicka sina barn dit.

Landets ekonomi påverkas också negativt av våldet eftersom utländska företag drar sig för att investera i landet. Arbetslösheten är hög och 62,4 procent av befolkningen lever i fattigdom och med begränsad tillgång till rent vatten, utbildning och sjukvård. Situationen för kvinnor i El Salvador är också mycket svår.

En stark machokultur råder och den sociala kontrollen av kvinnor är stor. För att skapa förändring är det särskilt viktigt att få pojkar att känna att det finns ett bättre liv utanför våldsamma kriminella gäng, där vapen och droger är vardag, och att bygga upp respekt för alla människor oavsett kön.

El Salvador pilotregion

Den svåra situationen i El Salvador är grunden till att landet är pilotregion för Humanium Metal by IM – ett initiativ där IM samarbetar med myndigheter och civilrättsorganisationer för att få tillgång till beslagtagna illegala vapen och smälta ned dem till ny råvara.

Syftet med Humanium Metal är att i enlighet med FNs Globala mål nr 16 för fredliga och inkluderande samhällen, sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter. Konkret gör IM detta genom att arbeta med strategiskt utvalda partnerorganisationer som har kapacitet och kunskap inom olika områden, såsom till exempel våldsprevention, påverkansarbete och rehabilitering.

Tredje nedsmältningen av vapen sedan start

Den 13 november 2018 genomfördes den tredje nedsmältningen där illegala beslagtagna vapen blev Humanium Metal. Närvarande fanns representanter från IM, partnerorganisationerna Red de Sobrevivientes och Fespad, polismyndigheten och militären samt ett stort pressuppbåd. Cirka 1 500 beslagtagna illegala vapen förstördes för att aldrig mer kunna användas för att skada eller döda en annan människa.

Humanium Metal är ett unikt samarbete mellan myndigheter, civilsamhälle och privat sektor. I nära samverkan omvandlar IM vapen till råvara och ger företag och andra aktörer möjlighet att producera produkter av metallen och marknadsföra dessa som ett bidrag till fred.

Intäkterna går tillbaka till våldets offer

Alla intäkter som genereras av Humanium Metal investeras i människor och samhällen som drabbats av vapenvåldet, i förebyggande freds- och demokratiarbete, utbildning, hälsa och fattigdomsbekämpning. I Sverige driver IM genom Humanium Metal ett opinionsarbete som uppmärksammar spridningen av illegala små och lätta vapen. IM har redan uppmärksammats av FN för sitt arbete med Humanium Metal och intresset för att producera produkter i metallen är stort.

Våld är ett stort hot mot samhällsutvecklingen och Humanium Metal är en möjliggörare för att demokratiska och fredliga samhällen ska frodas.


Redaktionens kommentar:
Initiativet Humanium Metal by IM är ett av flera sätt där IM bidrar till att nå det Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Det handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling.