Årsmöten

IMs nationella årsmöten är IMs högsta beslutande organ. På plats finns ombud från lokalföreningarna. Årsmötet ska äga rum varje år före maj månads utgång.

IMs årsmöte 2021 kommer att genomföras digitalt under två dagar 24-25 april.

Motioner till årsmöte ska vara styrelsen till handa senast den 27 februari. Motioner skickas till:

IMsstyrelse2020@imsweden.org eller

IM – Styrelsen, Trollebergsvägen 4, 222 29  Lund

Till årsmötet lägger styrelsen fram två propositioner:

Proposition 1 – Ombudsfördelning

Proposition 2 – Obligatoriskt medlemskap