IMs huvudkontor i Sydasien ligger i Katmandhu.

Personal
Maria Kempe
Regionchef Sydasien
Alina Karki
Kommunikatör, Sydasien
Govinda Neupane
Landchef Nepal