Hur är egentligen läget för IM?

31 januari 2019 / Bistånd Integration

"Världen förändras och det måste vi också, för att fortsätta vara relevanta och nå fram dit vi behövs som mest."

Martin Nihlgård, generalsekreterare IM
Martin Nihlgård
Generalsekreterare

IM har gjort en del förändringar i sin organisation och i sitt arbetssätt under senaste tiden. I första hand handlar det om att vi har tagit fram en ny strategi för hur vi ska jobba framåt.

IM har självklart kvar sin värdegrund som utgångspunkt, så som den beskrivs i vårt idéprogram:

”IMs värdegrund utgår från ordet medmänsklighet och betonar relationen mellan människor, att mötas i respekt, med intresse och nyfikenhet.”

”IM försvarar alltid principen om alla människors lika värde och rättigheter och tror på människans inneboende kraft att förändra sin situation.”

Detta har inte förändrats. Däremot förändras världen ständigt och med det måste vi också förändra vårt sätt att arbeta.

Det vi ser är att klyftorna i världen, både mellan och inom länder, ökar. Allt fler hamnar utanför både ekonomiskt och socialt. Samtidigt ser vi runt om i världen en allt hårdare press på det civila samhället.

Inskränkningar av yttrandefrihet och möjligheten för människor att stå upp för sitt engagemang ser vi i alla de länder vi verkar. Hoten mot människorättsförsvarare och personer som engagerar sig för en mer medmänsklig värld ökar. Värst drabbade av dessa hot är alltid och överallt kvinnor. Samtidigt ligger nyckeln till ekonomisk inkludering ofta hos kvinnor. Bistånd riktat till kvinnor kommer fler till del.

På många håll ser vi hur de unga, som utgör en stor del av befolkningen, ofta är extra drabbade av arbetslöshet och de som oftast blir offer för radikala och extremistiska grupper. Samtidigt står hoppet till de unga, vi ser allt fler unga kliva fram som påverkare, ledare och de som vågar ifrågasätta vår rådande livsstil.

Övergripande mål i all IMs verksamhet är rätten till social och ekonomisk inkludering samt ett starkt civilsamhälle med utrymme att verka. Våra primära målgrupper i detta arbete är kvinnor och unga i olika former av utanförskap.

Vår nya strategi fokuserar allt mer på förändring, i stället för på projekt. Det är tydligt att långsiktig förändring behövs om vi inte bara ska sätta plåster på såren. För den förändringen krävs samarbete. Därför ser IM samarbete med partners i civilsamhället i den offentliga sektorn och näringslivet som helt centrala för att lyckas.

IM har under senare år gjort en tydlig förflyttning. Vi har genom vår verksamhet stärkt kännedomen om IM och genomfört fler viktiga insatser. I Sverige har det varit tydligt i det stora ansvar IM tog när det kom många människor på flykt till vårt land. Vårt arbete för ömsesidig integration har utvecklats och fortsätter tillsammans med många engagerade volontärer.

Samtidigt har vi fortsatt driva en del verksamhet som inte burit sig, exempelvis försäljning av rättvist producerade varor i våra Fair Trade butiker. Vårt arbete med fair Trade fortsätter genom stöd till producenter.

Vi har också fullföljt en del ingångna avtal utanför Sverige för att de inte ska drabba någon av dem vi är till för. Det har kostat en del. Vi har valt att använda delar av vårt sparkapital för att finansiera det.

Nu vill vi rusta oss för framtiden genom att också organisera oss på ett annat sätt. Vårt ansvar är att så stor del som möjligt av våra givares pengar når fram till där de behövs som bäst. Det betyder att vi lägger ner vissa verksamheter för att satsa på andra. Det innebär också att vi blir något färre anställda i Sverige.

IM har fortfarande en ekonomi i balans, med ett visst eget kapital som säkerhet. Vi har precis ingått ett nytt femårsavtal med Sida, som lägger grunden för att utveckla vårt arbete utanför Sverige framåt.

Så avslutningsvis vill jag säga att läget för IM är bra, välkommen med i vårt fortsatta arbete för en mer demokratisk och jämlik värld!