Community Organisation for Poverty Alleviation (COPAZ)

COPAZ är baserade i staden Chipinge i sydöstra Zimbabwe och deras arbete sker i utvalda stadsdelar i distriktet Chipinge. Med stöd från IM arbetar organisationen för föräldralösa barn, marginaliserade kvinnor och andra utsatta barn inom områdena utbildning, hälsa och försörjning. Målet är att utrota fattigdom.

DoMCCP


Organisationens verksamhetsområden är utveckling av försörjningsmöjligheter; lokal mikrofinansiering; utbildningsstöd för föräldralösa och särskilt utsatta barn; nutriotionsinsatser; påverkansarbete för naturläkemedel; stödja behandlingsprogram för personer med Hiv/Aids; stärka lokalsamhällesorganisationer samt stöd till nätverk för skydd av barn.

Deaf Zimbabwe Trust

Deaf Zimbabwe Trust (DZT) är en frivilligorganisation som arbetar med att stärka rättigheterna för döva och hörselnedsatta medborgare i Zimbabwe. Bakgrunden är att väldigt lite görs i detta land för att människor med denna funktionsnedsättning ska kunna leva självständiga liv och nå sin fulla potential. DZT  verkar för rättigheten till utbildning och annan service, och för att attityderna hos samhälle och myndigheter ska förändras.

Justice for Children

Justice for Children Trust (JCT) grundades 2002 och arbetar med att ge föräldralösa barn och andra utsatta barn gratis juridisk rådgivning. Organisationen har kontor i huvudstaden Harare, Bulawayo och Mutare. Med IMs stöd arbetar JCT i Epworth, en förort till Harare, där de förespråkar vikten av barns skolgång som ett sätt att bekämpa barnprostitution, barnäktenskap och kriminalitet. Genom att starta fritidsanläggningar och bedriva påverkansarbete för att öka medvetenheten hos aktörer såsom religiösa ledare och rektorer, vill de öka barns tillgång till utbildning. JCTs jurister är registrerade i Högsta Domstolen och advokatförbundet i Zimbabwe.

Mandeya2

Mandeya2 Development Organization började jobba med IM 2012. Det är en lokalsamhällesorganisation baserad i Hauna Business Centre i distriktet Mutasa 8 mil norr om Mutare. Deras insatser är fokuserade i distriktet Mutasa där de arbetar med utbildning, hälsa och försörjning. Organisationens mål är att bekämpa fattigdom och att stärka marginaliserade kvinnor och deras familjer.

Nyanga Community Development Trust (NCDT)

NCDTs verksamhet stöder utsatta barns utbildning, erbjuder förebyggande information och utbildning inom sexuell och reproduktiv hälsa, stärker marginaliserade gruppers försörjningsmöjligheter. NCDT arbetar även med nutritionsinsatser för att förhindra undernäring.

Simukai

IM började stöda Simukai 2015. Organisationen arbetar för att alla barn ska få utvecklas till sin fulla potential. Genom fysisk, psykisk och själslig rehabilitering skall barnen bli produktiva och ansvarsfulla samhällsmedborgare.
Simukai arbetar för närvarande i fyra distrikt i Mutare, Chipinge och Rusape. Fokus ligger på utbildning, hälsa, försörjning och påverkansarbete. Med stöd från IM arbetar de också med ett utbildningsutvecklande projekt i två områden på landsbygden i Mutare.

Rozaria Memorial Trust (RMT)

Rozaria Memorial Trust (RMT) är en organisation som arbetar med påverkningsarbete regionalt och globalt sedan 2007. Deras mål är att göra utbildning och hälsovård tillgängligt för alla. RMT arbetar bland annat med utbildning inom SRHR och HIV samt ledarskapsträning för flickor. RMT startade i äran av Mbuya Rozaria Marumisa Dizha som var en stor samhällsledare i Zimbabwe.

Kontaktperson
Dalitso Kubalasa
Regionchef södra Afrika