Mål 1 är ett av FNs sjutton Globala mål i Agenda 2030 som IM bidrar till.

IMs främsta uppdrag är att bekämpa fattigdom och utanförskap. Det går hand i hand med FNs Globala mål 1 Ingen fattigdom, där FNs medlemsländer har förbundit sig till att arbeta för att avskaffa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv.

Fattigdom betyder inte bara att sakna pengar. Det innefattar också brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Därför omfattar mål 1 flera olika delmål som omfattar de olika delarna av fattigdom, bland annat delmål som rör socialt skydd för alla, till exempel äldre människor, människor med funktionsnedsättningar, fattiga och arbetslösa.

I Mål 1 ingår bland annat att utrota den extrema fattigdomen världen över till 2030. Med extrem fattigdom avses förnärvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. Här finns också delmålet att säkerställa att alla människor år 2030 har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom. Mål 1 fastställer också att länderna som skrivit under Agenda 2030 ska bygga upp motståndskraften hos människor i utsatta situationer, och minska deras utsatthet och sårbarhet för klimatkatastrofer och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga katastrofer.

Här är några exempel på vad IM gör i enlighet med Mål 1:

1. IM samarbetar med fair trade-organisationer som mobiliserar fattiga och utsatta grupper, oftast kvinnor. IM bidrar med både finansiellt stöd och kapacitetsstärkande insatser vilket ger organisationerna möjlighet att växa och utvecklas. Genom detta skapar IM möjligheter för tiotusentals människor att skapa sig en hållbar försörjning.

2. I Malawi samarbetar IM med organisationen Wolrec för att säkerställa utsatta kvinnors rätt till mark. Många kvinnor i utsatta situationer jagas bort från den mark som tillhör dem. Genom Wolrec får kvinnorna tillgång till kostnadsfri juridisk hjälp och kan på så sätt få tillbaka sin mark.

3. Genom sparlåneklubbar i flera av IMs verksamhetsländer får kvinnor (och män) som lever i fattigdom och utsatthet en möjlighet att stärka sin ekonomiska situation.

Vill du läsa om andra mål?

IM har valt att fokusera på fem av de Globala målen där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst möjlighet att bidra:
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 5: Jämställdhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Vill du läsa mer om Mål 1 hittar du mer information här. (globalamalen.se)