Det är en mänsklig rättighet att inte bli utsatt för rasism. Varken hudfärg, etnicitet, religion eller kultur ska spela någon roll för hur du blir bemött eller vilka möjligheter du har i livet. Antirasism är en förutsättning för demokratiska och jämlika samhällen där alla människor har samma möjligheter att leva och verka.

IMs årsmöte beslutade 2014 att IM tar avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser.

IM lanserade hösten 2016 Det nya landet, ett upprop för ett inkluderande och välkomnande Sverige. Ett år senare kom boken Det nya landet – berättelser från Sverige.

2019 lanserar IM projektet Antirasism – en mänsklig rättighet. Med filmen Färgblind belyser vi vardagsrasismen i Sverige och sätter antirasismen på agendan. Till hösten erbjuder IM utbildningar för medlemsrörelsen och bjuder in civilsamhället till samtalsplattformar om antirasism.

 

Vad är rasism?

Rasism bygger på den felaktiga föreställningen om att det finns olika människoraser och att dessa är olika mycket värda. Rasismen som ideologi pekar ut grupper – ofta baserat på utseende, etnicitet eller religion – som lägre stående. Ofta tilldelas dessa grupper olika negativa egenskaper som anses medfödda och detta används för att systematiskt behandla dem orättvist.