IMs årsmöte beslutade 2014 att IM tar avstånd från fascistiska, rasistiska och antifeministiska organisationer och rörelser.

Bristande integration leder till ökad grogrund för främlingsfientlighet och rasism, och stärker de krafter som vill motarbeta det mångkulturella demokratiska samhället. Därför är IMs arbete för en ömsesidig integration också ett arbete mot rasism.

Rasism finns på strukturell nivå i samhället, där majoritetsgrupper, stat och institutioner systematiskt diskriminerar på grund av etnicitet, men rasism finns också på mikronivå, det som kallas vardagsrasism. Vardagsrasism kännetecknas av de diskriminerande handlingar som utförs av individer utan att personen har en ideologisk övertygelse om rasskillnader. IM ser att det är av största vikt att motverka rasism på alla nivåer i samhället.

IM ska som medlemsorganisation vara en demokratisk arena för engagemang och kamp för en bättre värld och mot diskriminering och rasism. Genom IMs insatser frigör vi handlingskraft och skapar handlingsutrymme för varje individ att bekämpa de strukturer som leder till utanförskap.

IM lanserade hösten 2016 Det nya landet, ett upprop för ett inkluderande och välkomnande Sverige. Ett år senare kom boken Det nya landet – berättelser från Sverige.

 

Vad är rasism?

Rasism bygger på den felaktiga föreställningen om att det finns olika människoraser och att dessa är olika mycket värda. Rasismen som ideologi pekar ut grupper – ofta baserat på utseende, etnicitet eller religion – som lägre stående. Ofta tilldelas dessa grupper olika negativa egenskaper som anses medfödda och detta används för att systematiskt behandla dem orättvist.