Haja Rafika

Organisationen har sedan grundandet 2001 samarbetat med IM för att erbjuda barn med intellektuella funktionsvariationer utbildning. Idag är man ledande som paraplyorganisation för åtta mindre organisationer. Tillsammans arbetar man övergripande för att bättre integrera människor med intellektuella funktionsvariationer i samhället.

Läs mer

I am Human (IaH)


IaH (I am Human) är en gräsrotsorganisation som startades 2008 av personer med funktionsvariationer som var trötta på den systematiska diskriminering de möttes av dagligen. Organisationen arbetar för att förbättra livet för personer med funktionsvariationer och integrera dem i samhället. De utrustar statliga och icke-statliga organisationer med kapacitetsuppbyggnad, kontroll och skrivna rapporter om personer med funktionsvariationer för att åstadkomma förändringar i lagstiftningen samt kämpa för funktionshindrade personers rättigheter.

Läs mer

IRCKHF

The Information and Research Center – King Hussein Foundation (IRCKHF) arbetar för att främja socio-ekonomisk förändring genom forskning och kunskapsspridning. IRCKHF grundades 1996 som en del av the National Task Force for Children och idag fokuserar organisationen på att förbättra villkoren för barn, unga, kvinnor, familjer, samhällen och utsatta grupper.

Läs mer

Jordanian Women’s Union (JWU)

Organisationen påbörjade sitt arbete år 1945 och är en av de äldsta kvinnorättsorganisationerna i Jordanien. Jordanian Women’s Union (JWU), har över 12 000 medlemmar och är utspridd i stora delar av landet med lokala kontor. Det är därför en organisation med kraft i rösten när de kämpar för att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter i Jordanien.

Läs mer

Ladies of dleil association for special education (Dleil)

Dleil arbetar för kvinnors rättigheter och personer med funktionsvariationer på landsbygden norr om Zarqa i Jordanien. De fokuserar på många av de grundläggande problemen i samhället som orsakar marginalisering, till exempel förlegade sätt att se på funktionsvariationer och patriarkala normer för kvinnors rätt till arbete. Deras insatser handlar om att ge människor inflytande och möjlighet att öka samhällets medvetenhet om mänskliga rättigheter.

Läs mer

Musawa Network – Arab Women Organization (Awo)

Musawa Network – Arab Women Organization (Awo) arbetar både på gräsrotsnivå och på politisk nivå med ett tydligt feministiskt perspektiv. Deras uppdrag är att verka för rättsliga och politiska reformer för att få ett slut på diskriminering och våld mot kvinnor.

Läs mer

Sana for Special Individuals (Sana)

Sana arbetar för att förändra attityder gentemot personer med olika funktionsvariationer, att minska stigmatisering och att starta stödgrupper för föräldrar till barn med intellektuella funktionsvariationer. Kärnan i Sanas arbete är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och dess tillämpning.

Läs mer

The higher coordination committee for community based rehabilitation (HCC-CBR)

HCC – CBR-centrum arbetar under UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar) och stöttar tio lokala kommittéer placerade i tio palestinska läger runtom Jordanien. HCC – CBR strävar efter att skapa ett värdigt liv för personer med funktionsvariationer genom att ge dem verktyg för att bli mer självständiga. Genom utbildning och yrkesutbildningar når de cirka 800 barn och 1500 vuxna.

Läs mer