Arab Women’s Organization – Musawa Network

Arab Women Organization – Musawa Network (Awo) arbetar både på gräsrotsnivå och på politisk nivå med ett tydligt feministiskt perspektiv. Deras uppdrag är att verka för rättsliga och politiska reformer för att få ett slut på diskriminering och våld mot kvinnor.

Läs mer

Information and Research Centre – King Hussein Foundation

The Information and Research Center – King Hussein Foundation (IRCKHF) arbetar för att främja socio-ekonomisk förändring genom forskning och kunskapsspridning. IRCKHF grundades 1996 som en del av the National Task Force for Children och idag fokuserar organisationen på att förbättra villkoren för barn, unga, kvinnor, familjer, samhällen och utsatta grupper.

Läs mer

Jordanian Women’s Union

Organisationen påbörjade sitt arbete år 1945 och är en av de äldsta kvinnorättsorganisationerna i Jordanien. Jordanian Women’s Union (JWU), har över 12 000 medlemmar och är utspridd i stora delar av landet med lokala kontor. Det är därför en organisation med kraft i rösten när de kämpar för att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter i Jordanien.

Läs mer

Ladies of dleil association for special education (Dleil)

Dleil arbetar för kvinnors rättigheter och personer med funktionsvariationer på landsbygden norr om Zarqa i Jordanien. De fokuserar på många av de grundläggande problemen i samhället som orsakar marginalisering, till exempel förlegade sätt att se på funktionsvariationer och patriarkala normer för kvinnors rätt till arbete. Deras insatser handlar om att ge människor inflytande och möjlighet att öka samhällets medvetenhet om mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sana for Special Individuals

SANA arbetar för att förändra attityder gentemot personer med olika funktionsvariationer, att minska stigmatisering och att starta stödgrupper för föräldrar till barn med intellektuella funktionsvariationer. Kärnan i Sanas arbete är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och dess tillämpning.

Läs mer

The higher coordination committee for community based rehabilitation

HCC – CBR-centrum arbetar under UNRWA (FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar) och stöttar tio lokala kommittéer placerade i tio palestinska läger runtom Jordanien. HCC – CBR strävar efter att skapa ett värdigt liv för personer med funktionsvariationer genom att ge dem verktyg för att bli mer självständiga. Genom utbildning och yrkesutbildningar når de cirka 800 barn och 1500 vuxna.

Läs mer

The Arab Network for Civic Education

The Arab Network for Civic Education (ANHRE) är engagerad i Agenda 2030 för hållbar utveckling. ANHRE lanserade sin strategi 2017 – 2019 som behandlar ökad inkludering för funktionsvariationer och rättigheter för de mest utsatta grupperna i samhället såsom kvinnor, landsbygdsbefolkning och asylsökande. Sedan ANHRE etablerades har de arbetat med att främja mänskliga rättigheter och medborgarskap genom att stärka kapaciteten hos civilsamhällets organisationer på nationell och regional nivå.

I Dare for Sustainable Development

I Dare är ett ideellt drivet företag som är övertygade om att ungdomar är den mest drivande kraften mot utveckling. Arbetet bygger på en tillit till den transformativa kraften i positiva beteendeförändringar, med ungdomar i framkanten.

West Asia North Africa Institute

West Asia North Africa Institute (WANA) är en ideell tankeverksamhet baserad i Amman, Jordanien. WANAs målsättningar grundas i en vilja att stärka befolkningen i Västasien och Nordafrika med hjälp av de verktyg, bevis och plattformar som krävs för att säkerställa social rättvisa, skydda mänsklig säkerhet och främja en grön ekonomi.

East & West Center for Sustainable Development

East & West Center for Sustainable Development (WE Center) etablerades 2008. WE Center utbildar unga kvinnor, män och funktionshindrade för att öka deras medvetenhet om sina rättigheter som arbetare, för att de själva ska kunna bli förändringsagenter i sina samhällen och i landet.