Rådrum respekterar alla människors lika rätt och värde och arbetar för att öka kunskapen om mänskliga rättigheter.

Vi erbjuder en plats där vi tillsammans bygger gemenskap och ett förhållningssätt till våra medmänniskor som ger hopp om att en positiv samhällsutveckling är möjlig.

Rådrum syftar till att hålla ett inkluderande klimat, inom organisationen såväl som gentemot våra besökare. Vi strävar efter en nolltolerans gällande diskriminering i vår verksamhet. Vi har en stor tilltro till människors förmåga att själva förändra och förbättra sin livssituation och tror att vi genom vår verksamhet bidrar till bättre förutsättningar för att individer ska kunna göra så.

Vi strävar efter att alla individer ska ha samma möjligheter att få sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och förmåga att leva upp till de skyldigheter som kommer med dessa rättigheter.

Åtta principer

Rådrums verksamhet utgår ifrån åtta grundläggande principer.

 • Rådgivningen är öppen för alla
  Besökarens bakgrund har ingen betydelse. Rådgivarnas bakgrund och språkkunskaper gör Rådrum särskilt lämpligt för nya svenskar och nyanlända.
 • Rådgivningen är kostnadsfri
  Vägledning som syftar till stärkt egenmakt och ökad social inkludering ska inte kosta pengar. Rådrum finansieras med projektmedel och tjänar inte pengar på verksamheten.
 • Rådgivningen är opartisk
  Rådrum företräder ingen myndighet, företag eller organisation. Mötet utgår alltid ifrån besökarens behov och vad rådgivaren bedömer vara den bästa rådgivningen vid det aktuella tillfället.
 • Rådgivningen är konfidentiell
  Mötet mellan besökare och rådgivare sker konfidentiellt och utan krav på registrering eller diarieföring. Allt som sägs stannar i rummet. Rådgivaren upprättar ärendeblad för intern uppföljning och dokumentation.
 • Rådgivningen är generell
  Rådgivningen är inte inriktad mot ett visst ämne utan spänner över alla samhällsområden som är relevanta för besökaren. Rådgivaren kan ha ett specialområde men är framförallt bra på att söka olika sorters information.
 • Rådrum bygger på gemensamt ägarskap
  Varje möte mellan rådgivare och besökare är unikt och lösningarna skapas gemensamt och genom ömsesidigt inflytande över samtalet. I mötet får besökaren stöd och verktyg för att själv ta makten över och förändra sin livssituation.
 • Rådrum är frivilligt att besöka
  Till Rådrum kommer besökaren frivilligt och utan krav på att redovisa sina möten för någon annan.
 • Rådrum består av frivilliga rådgivare
  Rådgivaren engagerar sig frivilligt för att bistå en person som behöver stöd och vägledning. Drivkraften är viljan att göra en insats för någon som befinner sig i en utsatt situation. Rådgivaren får ersättning för sina utlägg men inte någon lön.