Fair Trade Group Nepal

Fair Trade Group (FTG) är ett konsortium av Fair Trade-organisationer i Nepal. Det försöker främja landets underprivilegierade och marginaliserade producenters socio-ekonomiska status. FTG Nepal samarbetar med hantverks-, jordbruks- och NTFP-baserade organisationer för att påverka policys, uppmuntra Fair Trade bland producentgrupper, stödja marknadsföringsplaner för både nationell och internationell nivå, främja marginaliserade tillverkares självförsörjning och uppmuntra företag som bygger på kunskaper från ursprungsbefolkningarna. I samarbetet med FTG Nepal ämnar vi främja Fair Trade-rörelsen på internationell nivå genom att stödja verksamhetsfonder och underlätta tillgången till den internationella marknaden.

Himalayan Society for Youth and Women Empowerment (HSYWE)

Vi har under mer än 20 års tid stöttat utbildningen av barn från olika etniska minoritetsgrupper i Himalaya i Nepal. Vårt utbildningsprogram, som vi driver tillsammans med HSYWE, stödjer skolor i Kathmandu, Pokhara och Mustang med elever från de etniska minoritetsgrupperna i och omkring Himalaya.

Indreni Rural Development Center (IRDC)

IMs kurser i hur man utvecklar ett entreprenörskap för att kunna försörja sig, kunskap om jordbruk och insyn i kopplingen till marknaden kommer leda till högre inkomster för lokalsamhällen i den syd-västra delen av Kapilvastu. Genom att samarbeta med Indreni Rural Development Center stärker vi rättighetsbärarnas möjligheter att få tillgång till statlig service, bekämpar diskriminerande seder och främjar egenförsörjning, livsmedelssäkerhet och inkomstgenererande aktiviteter.

Jagaran Media Center

Jagaran Media Center (JMC) etablerades år 2000 av dalitiska journalister för att fylla tomrummet av dalitiska journalister och mediepersoner och för att sprida kunskap om frågor som rör daliter. Organisationen driver påverkansarbete på internationell, nationell och lokal nivå och jobbar för en eliminering av kast-baserad diskriminering och för en rättvis, inkluderande och ansvarsfull demokrati genom mediainitiativ. JMC har två kontor i Nepal: ett i Katmandu och ett i Butwal som driver en egen radiostation.

Justice and Rights institute (Juri)

Vårt arbete med Justice and Rights Institute fokuserar på påverkansarbete på nationell nivå, nätverkande och alliansbyggande med olika civilsamhällesorganisationer och skyldighetsbärare, research, utvärdering och analys. Vi arbetar också med att driva rättsprocesser i det allmännas intresse och att samverka med advokatsamfund, forskningsinstitut och akademin i förebyggande syfte.

Läs mer

Multi-dimensional Action for Development (Made Nepal)

Här arbetar vi tillsammans med vår partnerorganisation Made Nepal för att stärka marginaliserade bönders, speciellt kvinnors och ungas, ekonomiska egenmakt. Detta gör vi genom att förespråka en hållbar utveckling av jordbruket, ett hållbart användande av naturresurser samt inkomstgenererande företagande.

Läs mer

Society for Environment Education Development (Seed Nepal)

Vi strävar efter att uppnå hög tillgång till god utbildning och en gynnsam lärandemiljö för barn från utsatta lokalsamhällen i Dang. Barn, framförallt flickor, hindras från rätten till utbildning på grund av lågt medvetande bland föräldrarna, könsbaserad diskriminering, låg tillgång till statlig service, tidiga äktenskap, dålig skolinfrastruktur, fattigdom och geografisk avlägsenhet. Vårt arbete med Seed fokuserar på att öka föräldrars medvetenhet, implementera statens policys, begränsa diskriminerande sedvänjor och främja inkomstbringande aktiviteter för fattiga familjer för att på så sätt öka barns tillgång till utbildning.

Siddhartha Social Development Centre (SSDC)

Tillsammans med SSDC samarbetar vi med och bedriver lobbying gentemot lokala institutioner, skolkommittéer, föräldra- och lärarorganisationer och lokalsamhällen för att öka medvetenheten om vikten av utbildning, för att stärka skolstyret, utkräva ansvar av det lokala politiska styret samt utveckla modellskolor som står för utbildning av hög kvalitet och påverkansarbete.

Läs mer

Society Welfare Action Nepal (Swan)

IMs samarbete med Social Swan började I Dang-distriktet 2017. Projektet arbetar för att öka marginaliserade gruppers tillgång till ekonomiska möjligheter och att stärka dem att kräva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vår målgrupp är landlösa, de som bor i slummen, daliter (kastlösa), före detta Kamalaris och Kamaiyas. Swan ger handlingskraft till grupperna genom att mobilisera dem att ta del av tillgängliga statliga insatser och genom inkomstökande aktiviteter som stärker ekonomiskt och socialt.

Läs mer

IMs verksamhet i Nepal

Från slutet av 2015 och framåt har IM, tillsammans med sina partners, stöttat återhämtnings- och återuppbyggnadsarbetet i Gorkha och Kathmandu, och även arbetat opinionsbildande vad gäller det humanitära ansvaret.

Kontaktperson
Govinda Neupane
Landchef Nepal