Hoppa till innehåll

Ny granskning: Sverige måste ta krafttag för att nå Globala målen

Klimatbild tecknad.
Kategorier:

Mycket måste göras för att Sverige ska leva upp till Agenda 2030-målen. Det visar ”Barometer 2024”. Regeringen får bara godkänt på ett område. 
Men granskningen presenterar också 90 rekommendationer och lösningar, som IM och 49 andra organisationer står bakom.

”Barometer 2024” granskar 24 politikområden utifrån strategier, regleringsbrev, budgetar, med mera.
Så hur går det då med de globala målen och åtagandet att ingen ska lämnas utanför?
Dåligt tyvärr. Även om regeringen levererar på SRHR-området, i alla fall till viss del.

På alla andra områden (jämställdhet, fred och säkerhet och internationell handel etc) så har politiken som förts de senaste åren antingen påverkat direkt negativt eller bestått av beslut som i kombination både främjar och hämmar global utveckling. Jämfört med den senaste Barometergranskningen 2020 har det skett en försämring, inte minst på miljö- och klimatområdet.

Sverige är bundet att genomföra detta

Världen befinner sig just nu i en perfekt storm: efterverkningar av Covid-19-pandemin, ökade geopolitiska spänningar, mat- och bränsleprischocker i spåren av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, samt klimat- och miljökriser. De som redan har minst resurser drabbas hårdast. Därför behövs nu krafttag för att världen ska nå de Globala målen för hållbar utveckling 2030. Regeringen är bunden att arbeta för detta, på grund av beslut i såväl FN och EU som riksdagen.

En liten del av Barometergranskningen handlar om civilsamhället, som är viktigt både för en levande demokrati och för att nå Globala målen. Men här får regeringen bakläxa. I regeringsförklaringen sägs förvisso att civilsamhällets organisationer har en viktig roll vad gäller genomförandet av det svenska biståndet. Men hur?
I världen idag är människorätts- och miljöförsvarare hotade och civilsamhällets utrymme inskränks. Men inom biståndsområdet finns förslag om att helt ta bort den modell med strategiska partnerorganisationer som i decennier byggt upp partnerskap med lokala civilsamhällesorganisationer och rörelser, och på så sätt bidragit till biståndets mål. Och i Sverige har regeringen skurit ner på finansieringen för ett brett spektrum av organisationer.

I granskningen föreslås att regeringen bör:

  • skapa en regelbunden och formaliserad dialog med civilsamhällesorganisationer och andra aktörer om genomförandet av de Globala målen och andra internationella överenskommelser.
  • följa åtagandet i Gemensamma Åtaganden om att inkludera civilsamhällesorganisationer på ett meningsfullt sätt inför övergripande beslut om och förändringar av bistånds- och utvecklingspolitiken, inklusive förändringar vad gäller civilsamhällets finansiering.
  • ta fram samstämmiga direktiv vad gäller utlandsmyndigheternas roll för att försvara civilsamhällets utrymme, samt stöd och skydd till människorätts- och miljöförsvarare i relation till det företagsfrämjande arbetet.

Gemensamma utmaningar
Det är bråttom att agera nu för att nå de Globala målen, men inte för sent.

– Utmaningarna är gemensamma men det är lösningarna också. Sverige bör ta sitt ansvar och visa vägen i detta arbete, säger Martin Nihlgård, IM:s generalsekreterare.

I höst ska regeringen lämna en rapport till riksdagen om genomförandet av de Globala målen.

– Då måste regeringen visa att den ämnar leva upp till sina åtaganden – och att den på riktigt värnar om en hållbar framtid och värld.

Barometern

* Barometern är civilsamhällets granskning av hur regeringen lever upp till riksdagsbeslutet 2020 om att Sverige ska genomföra Agenda 2030.
* Regeringens utvecklingspolitik från oktober 2022 till mitten av mars 2024 har granskats av 22 organisationer.
* 50 organisationer ställer sig bakom de 90 rekommendationerna för hur man politiskt kan verka för en hållbar och rättvis värld.
* 24 politikområden, uppdelat på sex tematiska områden, har granskats.
Läs mer här: Rapporten och mer information.

Agenda 2030 och Globala målen

2015 enades världens länder om de Globala målen i Agenda 2030, för utrota fattigdom och uppnå hållbar utveckling, genom en samstämmig politik nationellt och internationellt.
Samstämmighet betyder att alla politikområden ska sträva åt samma håll och att målkonflikter ska hanteras i alla beslutsprocesser.
Redan år 2003 fattade riksdagen beslut om Sveriges politik för global utveckling. Man slog då fast att mänskliga rättigheter och prioriteringar hos människor som lever i fattigdom ska utgöra grunden för Sveriges politik på alla områden.
Källa: Concord

Bild på Barometergranskningen.
Barometer 2024 granskar 24 olika områden utifrån Agenda 2030-målen.

Av: Amanda Pietersen