Hoppa till innehåll

FN:s globala mål

Går det att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa samtidigt som vi löser klimatkrisen? JA säger 193 av FN:s medlemsländer – om vi arbetar för det tillsammans. 17 globala mål sammanfattar det som länderna har förbundit sig att göra.

En gemensam färdplan

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 Globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen.

I Sverige har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet av de Globala målen, och regeringen har utsett en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell handlingsplan.

Men för att de Globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället – organisationer, näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer – vara med. Här spelar IM och andra organisationer inom civilsamhället en viktig roll, både genom respektive verksamhet och genom att bevaka makthavarna så att de uppfyller sina åtaganden.

IM bidrar till fem av de globala målen

Mål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bl.a. även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet.

Mål 5: Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Mål 1: Ingen fattigdom

Fattigdom betyder inte bara att sakna pengar. Det innefattar också brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Därför omfattar mål 1 flera olika delmål som omfattar de olika delarna av fattigdom, bland annat delmål som rör socialt skydd för alla, till exempel äldre människor, människor med funktionsnedsättningar, fattiga och arbetslösa.

I Mål 1 ingår bland annat att utrota den extrema fattigdomen världen över till 2030. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. Här finns också delmålet att säkerställa att alla människor år 2030 har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom. Mål 1 fastställer också att länderna som skrivit under Agenda 2030 ska bygga upp motståndskraften hos människor i utsatta situationer, och minska deras utsatthet och sårbarhet för klimatkatastrofer och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga katastrofer.

Här är några exempel på vad IM gör i enlighet med Mål 1:

1. VI samarbetar med fair trade-organisationer som mobiliserar fattiga och utsatta grupper, oftast kvinnor. IM bidrar med både finansiellt stöd och kapacitetsstärkande insatser vilket ger organisationerna möjlighet att växa och utvecklas. Genom detta skapar IM möjligheter för tiotusentals människor att skapa sig en hållbar försörjning.

2. I Malawi samarbetar vi med organisationen Wolrec för att säkerställa utsatta kvinnors rätt till mark. Många kvinnor i utsatta situationer jagas bort från den mark som tillhör dem. Genom Wolrec får kvinnorna tillgång till kostnadsfri juridisk hjälp och kan på så sätt få tillbaka sin mark.

3. Genom sparlånegrupper i flera av våra verksamhetsländer får kvinnor (och män) som lever i fattigdom och utsatthet en möjlighet att stärka sin ekonomiska situation.

Vill du läsa mer om Mål 1 hittar du mer information här.

Mål 5: Jämställdhet

IM är en feministisk organisation. Det innebär bland annat att vi ser att jämlikhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, och att vi vill avskaffa alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot flickor och kvinnor. Det är även grunden för FN:s Globala mål nummer 5 där det också slås fast att jämställdhet handlar om rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Mål 5 slår också fast att det inte bara är en grundläggande mänsklig rättighet att flickor och kvinnor inte ska utsättas för någon form av våld och diskriminering, utan att det också är helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Mål 5 har en rad delmål. Ett av dem handlar om att avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. Ett annat handlar om att säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter – det innebär bland annat att alla ska ha tillgång till utbildning och information om preventivmedel och att kvinnor ska ha den kunskap som krävs för att kunna ta välgrundade beslut kring sexuella relationer och preventivmedel. Det finns också delmål som handlar om att säkerställa kvinnors deltagande i ledarskap och beslutsfattande.

Här är några exempel på vad IM gör i enlighet med Mål 1:

1. Vi arbetar i flera länder, bland annat Malawi, Zambia och Nepal för att förhindra barnäktenskap och för att underlätta för flickor som har varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan.

2. I Guatemala arbetar vi tillsammans med olika samarbetspartners för att utbilda och informera ungdomar om sexualitet och sexuella rättigheter. Genom workshops lär sig ungdomarna praktiska saker, som hur man använder en kondom, men de får också lära sig om sina rättigheter och om rättigheter för bi-, homo-, trans- och intersexuella.

3. I Jordanien samarbetar vi med partners som kämpar för kvinnors rättigheter. Arbetet har bland annat resulterat i att parlamentet avskaffade en mycket kritiserad ”våldtäktslag” som innebar att våldtäktsmän som gifte sig med sitt offer slapp straff.

Vill du läsa mer om Mål 5 hittar du mer information här.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

IM arbetar för en medmänsklig värld där alla får plats. Det är även kärnan i de Globala målens ledord ”Leave No One Behind”, och mål 10 belyser vikten av att skapa ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen. Ett jämlikt samhälle bygger på att alla har lika rättigheter och möjligheter oberoende av exempelvis kön, etnicitet, religion, funktions variation eller ålder. Med jämlikhet menar vi en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Det minskar risken för konflikter och gör det möjligt för alla människor att delta i en hållbar samhällsutveckling.

Mål 10 har en rad delmål som bland annat syftar till att minska inkomstklyftorna, utrota diskriminering, främja ansvarsfull och säker migration och att avskaffa diskriminerande lagstiftning.

Mål 10 går hand i hand med vårt arbete för en värld fri från fattigdom och utanförskap. Genom att arbeta med att stärka individer, grupper och samhällen vill vi skapa en värld där alla människor ska inkluderas i det sociala och ekonomiska livet.

Här är några exempel på vad vi gör i enlighet med Mål 10:

 • I Sverige bedriver vi påverkansarbete för att myndigheter och makthavare ska ta sitt ansvar vad gäller ansvarsfull migration och väl fungerande migrationspolitisk.
 • Genom att stötta sparlåneklubbar och försörjningsprojekt i Malawi bidrar vi till att stärka kvinnors, och utsatta gruppers, ekonomiska egenmakt, vilket även stärker deras roll i samhället.
 • I El Salvador arbetar IM tillsammans med olika partners för social och ekonomisk inkludering för personer som drabbats av funktionsnedsättning till följd av väpnat våld.
 • I Gaza pågår projekt där kvinnor får stöd genom bland annat psykosociala aktiviteter och fysioterapi. Syftet är att stärka kvinnornas ekonomiska egenmakt och ge dem möjlighet att delta och integreras i samhället genom att deras rättigheter tillvaratas.

Vill du läsa mer om Mål 10 hittar du mer information här.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. I klimatkrisens spår följer ökad fattigdom, minskad jämställdhet och ökad utsatthet för grupper som redan lever i utanförskap. Att motverka detta och bygga motståndskraft är viktiga delar i IM:s verksamhet. Därför bidrar vårt arbete till det globala målet 13, framför allt delmål 13.1 som handlar om att stärka motståndskraften mot och anpassningsförmågan till klimatrelaterade katastrofer, samt delmål 13.1 som handlar om att öka kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar. Klimatkrisen drabbar de grupper som redan är mest utsatta – kvinnor, barn, minoritetsgrupper och människor med funktionsnedsättningar. Ett exempel är att när vattnet sinar och brunnar torkar ut så får kvinnor gå ännu längre varje dag för att hämta det lilla vatten de kan hitta – vilket i sin tur har negativ inverkan på deras tid och förmåga att delta i aktiviteter i samhället, såsom utbildning och föreningsliv. De spär på ojämlikhet och ojämställdhet. När familjers inkomster minskar är det först och främst flickor som tas ur skolan för att det inte finns pengar till skolavgifter eller skolmaterial, vilket i sin tur ökar risken för barnäktenskap och tidiga graviditeter

Här är några exempel på vad IM gör i enlighet med Mål 13:

 • I exempelvis Malawi och Nepal arbetar vi med diversifiering av inkomster. Det innebär att IM stöttar människor att ställa om sina verksamheter genom att till exempel ge ekonomiskt bidrag och teknisk kunskap för att kunna starta gris-, get- eller kycklinguppfödning så att människor inte bara behöver förlita sig på odling (vilket gör dem sårbara för klimatförändringar). Vi arbetar också för att hitta alternativa grödor som klarar nya förutsättningar när det gäller klimat och insektsangrepp.
 • I Guatemala görs satsningar där urfolkens kunskaper tas tillvara. Grödorna diversifieras och metoder för att framställa ekologiska bekämpningsmedel och att kompostera lärs ut. Genom utbildningar får jordbrukare kunskaper om tekniker för att motstå klimatförändringar, om jordens bördighet, om bevattning och mycket annat, vilket gör att avkastningen blir större och den ekonomisk situationen blir stabilare.
 • Trädplanteringar – vilket minskar sårbarheten mot klimatförändringarnas effekter. Träd kan bland annat skydda odlingar mot torka och skyfall.

Du kan läsa mer om Mål 13 här.

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Det går inte att skapa en hållbar utveckling i ett land eller ett område som präglas av krig och konflikt. Våld raserar grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling, och de länder som är drabbade av krig är de länder som har svårast för att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Mål 16 betonar därför vikten av att skapa fredliga samhällen, där människor ska kunna leva i frihet från våld och lidande.

Ett av våra främsta bidrag till Mål 16 är initiativet Humanium Metal, där beslagtagna illegala vapen smälts ner till metall, med syfte att minska tillgången till handelsvapen i konfliktområden och sätta fokus på det globala problemet med illegala vapen. Intäkterna från försäljningen av metallen går tillbaka till individer och samhällen som drabbats av det väpnade våldet och bidrar till att bygga upp hållbara strukturer.

Mål 16 betonar också att alla människor är lika inför lagen. Oavsett var du är född och vilka omständigheter du lever under så ska du ha lika tillgång till rättvisa och möjlighet att utöva inflytande i det samhälle du lever i. Du ska också ha möjlighet att ta del av dina mänskliga rättigheter, och de institutioner som finns i samhället för att tillgodose dina rättigheter ska vara inkluderande och effektiva. Det här är något som genomsyrar mycket av IMs verksamhet som civilsamhällesorganisation, både i Sverige och internationellt.

Här är några exempel på vad vi gör i enlighet med Mål 16:

 • I Sverige arbetar vi arbetar med att påverka och bevaka Sveriges makthavare så att de uppfyller de åtaganden de har förbundit sig till vad gäller integrationsarbete.
 • I Jordanien har vi varit med och bidragit till en förändring av synen på kvinnors rätt att delta i politiken, och utbildar kvinnor med funktionsnedsättning så att de kan delta i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället.
 • I Moldavien arbetar vi för egenaktivism – ett sätt att stärka självförtroendet och handlingskraften hos personer med funktionsnedsättningar. Deltagarna i aktivistgrupperna har utvecklats mycket och bland annat fått inflytande över beslut som rör deras rätt till utbildning och inkludering i arbetslivet.
 • Enligt nepalesisk lag ska jordbrukare ha rätt till delar av landet de odlar på, men så ser inte verkligheten ut. Tillsammans med partnerorganisationer i landet kämpar vi för de landlösa grupper av jordbrukare som ofta tillhör marginaliserade och tystade grupper, och sätter press på lokala makthavare att ta sitt ansvar.
 • I Zimbabwe saknar en stor del av befolkningen födelsebevis, vilket gör att de exempelvis inte får tillgång till högre utbildning och försörjningsmöjligheter. Det är också en grogrund för barnäktenskap eftersom det blir svårt att bevisa om en flicka är under eller över den lagliga gränsen för äktenskap, 18 år, när hon saknar födelsebevis. IM arbetar tillsammans med partnerorganisationer för att alla ska få tillgång till de födelsebevis de har rätt till.

Vill du läsa mer om Mål 16 hittar du mer information här.

Vill du följa vårt arbete och läsa mer om hur vi arbetar för att uppfylla de Globala målen? 
Prenumerera på IM:s nyhetsbrev!