Fattiga människor hamnar ofta i utanförskap, får sina rättigheter kränkta och är allmänt utsatta och sårbara. Utbredd fattigdom drabbar även samhället i stort. Problematiken är komplex och måste bekämpas med en rad åtgärder från flera håll och på flera plan.

I det Globala målet 1 – Ingen fattigdom har FNs medlemsländer förbundit sig till att bekämpa fattigdom i alla dess former och ge alla människor i världen chans till ett värdigt och tryggt liv. Detta är också ett av IMs allra främsta uppdrag.

Vad är fattigdom?

De flesta förknippar fattigdom med brist på pengar, men den innefattar även brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet. Man kallar detta för multidimensionell fattigdom. Idag lever hela 1,3 miljarder människor i världen i sådan fattigdom. Hälften av dem är under 18 år.

Orsaker till fattigdom

De bakomliggande orsakerna till fattigdom är komplexa kan skilja sig från land till land. Men tittar man på några av världens fattigaste länder finns det ett mönster – låga löner, hög arbetslöshet, underutvecklad infrastruktur och samhällsservice. Ofta finns också krig med i bilden.

Vad gör IM för att bekämpa fattigdom?

Vi är övertygande om att människor har en inneboende förmåga att kunna påverka sin situation. Och när flera går ihop och organiserar sig kan de driva på för hållbar samhällsförändring. Men detta är inget som sker automatiskt. Först måste den vanmakt och hopplöshet som fattiga människor befinner sig i brytas.

Därför handlar många av våra insatser om att stärka och coacha individer och grupper av människor så att kan ta egna initiativ. Här är några konkreta exempel.

  • Utbildning i vilka rättigheter man har och vem som är ansvarig för att de tillgodoses
  • Sparlåneklubbar som gör det möjligt för fattiga människor att skapa sig försörjning
  • Stöd till Fair trade-organisationer som driver på för och skapar försörjningsmöjligheter för fattiga och utsatta grupper
  • Kostnadsfri juridisk hjälp

Kampen mot fattigdom måste även bedrivas på institutionell nivå. I de länder vi är verksamma samarbetar vi med lokala och regionala organisationer som bedriver påverkansarbete mot myndigheter och beslutsfattare. De lyfter och synliggör problem och orättvisor och driver på för förändring i lagstiftning och politik.

Martha Bikeyi

Martha Bikeyi gick med i en av IMs sparlåneklubbar i Malawi. På så sätt kunde hon låna pengar till att köpa lite mark att odla på. Nu kan hon försörja både sig själv och sin familj. Läs mer »

Fakta om fattigdom
  • 10% av världens befolkning lever i extrem fattigdom (under 1.90 USD/dag).
  • Länder söder om Afrika har den högsta andelen fattiga.
  • Fattigdom är mest utbredd på landsbygden.

Källor: Världsbanken, Unicef, UNDP