I ett demokratiskt samhälle respekteras alla människors lika värde och individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati. Samma gäller yttrandefrihet, tryckfrihet, åsiktsfrihet och att vara lika inför lagen.

I det Globala målet 16 – Fredliga och inkluderande samhällen har FNs medlemsländer förbundit sig att verka för demokrati i världen. De grundläggande rättigheterna för både människor och civilsamhälle ska skyddas. Man ska även säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.

Den demokratiska utvecklingen i världen går åt fel håll

I många länder där den demokratiska utvecklingen under senare tid gått framåt, går den nu tråkigt nog tillbaka och så har utvecklingen sett ut sedan 2005. Civilsamhällets utrymme att verka bli allt mindre och människor får sina rättigheter kränkta (källa: freedomhouse.org).

Fredliga samhällen en förutsättning för hållbar utveckling

Det går inte att skapa en hållbar utveckling eller demokratiska samhällen i ett land eller ett område som präglas av krig och konflikt.  Krigsdrabbade länder är också de länders som har svårast att lyfta befolkningen ur fattigdom. Samtidigt är länder med fungerande demokratier de länder som är minst benägna att starta krig.

Vad gör IM för att främja demokrati?

Demokrati är en ingen passiv handling utan kräver att medborgarna tar sitt demokratiska ansvar. Vår övertygelse är att alla människor har en inneboende förmåga att kunna ta detta ansvar och på så sätt kunna påverka sin situation. Sådana initiativ kan leda till vara människor organiserar sig och tillsammans blir en starkare röst som driver på för förändring.

Många av våra insatser bygger på att stötta och stärka människor och gräsrotsrörelser så att de kan ta initiativ och driva på för hållbar förändring. Här är några konkreta exempel:

  • Vi smälter beslagtagna illegala handeldvapen till vår unika fredsmetall Humanium Metal by IM och tillgänglig gör den för företag som vill skapa fredliga produkter. En del av försäljningen går tillbaka till vapenvåldets offer.
  • I Sverige arbetar IM arbetar med att påverka och bevaka Sveriges makthavare så att de uppfyller de åtaganden de har förbundit sig till vad gäller integrationen.
  • Tillsammans med lokala partnerorganisationer i fattiga länder kämpar vi för landlösa grupper av jordbrukare ska få rätt till delar av den mark de odlar på. Det här är människor som ofta tillhör marginaliserade och tystade grupper. Tillsammans sätter vi press på lokala makthavare att ta sitt ansvar.

Sarmila Shrestha, Juri Nepal.

Sarmila Shresta är advokat och ordförande för JURI, en av IMS partnerorganisationer i Nepal. De arbetar bland annat för att stärka rättssäkerheten för utsatta grupper i landet, en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle.

Fakta om demokrati
  • Under 2019 mördades över 300 människorättsförsvarare och 39 journalister på grund av sitt yrkesutövande.
  • Demokratiindex mäter tillståndet för demokratin i 167 av världens länder. Endast 13,2 % räknas som fullvärdiga demokratier.
  • En av fem av väldens länder har en tillfredsställande situation när det gäller pressfrihet.

Källor: Freedom House, Demokratiindex, Reportrar utan gränser