IM vet att förändring till det bättre är möjlig, men för att förändringen ska bli hållbar är det viktigt att den inte bara sker på en nivå. Därför arbetar IM med förändring i tre steg.

 Förändringens tre steg:

1. På individnivå kan förändring ske när människor får förmåga och möjligheter att hävda sina rättigheter och kan ta makten över sina liv. Det kan handla om att människor med funktionsnedsättning uppvaktar politiker efter att ha fått kunskap om sina rättigheter, att en kvinna får stöd för att komma igång med en verksamhet som ger försörjning eller att en person som tvingats fly från sitt land får ett kontaktnät och kan påverka sin situation i sitt nya hemland.

2. På organisationsnivå kan förändring ske när människor går samman och organiserar sig för att fungera som en gemensam röst för utsatta människor. IMs roll i Sverige är att vara pådrivande och delta i att bygga vårt samhälle. IMs roll i det internationella arbetet är att stödja organisationer i det civila samhället så att de blir demokratiska, starka och självständiga förändringsagenter i sina länder.

3. På samhällsnivå kan förändring ske när både formella och informella strukturer som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor utmanas och förändras. Det kan gälla lagstiftning som säger att kvinnor inte får äga mark, seder som gör att föräldrar gifter bort sina döttrar tidigt eller fördomar och rasism som leder till exkludering eller direkta hot. Ett samhälle med starka institutioner och tydliga vägar för ansvarsutkrävande är en av de viktigaste faktorerna för att främja en långsiktigt hållbar utveckling.

För att uppnå dessa förändringar arbetar IM för att främja människors deltagande både i samhällsutvecklingens alla nivåer och inom IMs eget arbete. IM arbetar mot diskriminering såväl i samhället som inom den egna organisationen.

IMs insatser ska ske transparent och göra det möjligt för individer att ställa oss till svars, men vi måste också stärka öppenhet och ansvarsutkrävande inom de samhällen där IM verkar själva eller genom partners.