Delaktighet

Vi tillhandahåller verktyg för människor så att de kan söka jobb, starta företag och lära sig att kommunicera med myndigheter. Dessa aktiviteter möjliggör tillgång till det nya samhället och rätten till social integration.

Grundtanken i våra verksamheter är att människor ska få de verktyg de behöver för att kunna hjälpa sig själva, utifrån sina egna behov och förutsättningar. Målet är att öka människors tillit till och delaktighet i samhället samt att ge dem möjlighet att ta makten över sina egna liv. Det är också ett sätt att skapa ett öppet demokratiskt samhälle där jämlikhet och människors olika förmågor tas tillvara. Det är ett sätt att öka individens möjligheter att tillvarata sina rättigheter och att öka tillgången till sociala nätverk, möjlighet att försörja sig samt att stärka nätverk och den personliga utvecklingen.

RådRum

RådRum är en verksamhet som erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning till alla, och framförallt till människor som är nya i Sverige. Våra rådgivare finns på plats för att lotsa och stötta besökarna för att få dem att känna den viktiga och stärkande känslan av att ha hjälpt sig själva. Det kan handla om att förstå brev, fylla i blanketter, söka bostad, hantera kontakter med Migrationsverket och Försäkringskassan, skriva cv, söka förskoleplats etc. Alla rådgivare arbetar på frivillig basis och många av dem har själva kommit nya till Sverige.

Kvinnokraft

Kvinnokraft är ett treårigt projekt som IM driver tillsammans med Ikano Bank. Projektet fokuserar på kvinnor i Herrgården i Malmö, ett område där 80 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och där utbildningsnivån är lägre än i övriga Malmö. I projektet erbjuds deltagarna vägledning, coachning, nätverk, studiebesök och hjälp med att hitta mentorer i yrkeslivet.

Läxhjälp

Till IMs Läxhjälp runtom i landet kommer barn, ungdomar och vuxna för att få hjälp med bland annat svenska, matte och engelska, men ibland även andra ämnen. Många av de vuxna läser SFI (svenska för invandrare).

IM Young

Projektet IM Young erbjuder unga personer en plattform, verktyg, och coachning för ungas ledarskap – för att ungas röster ska börja höras och räknas. Unga IM Young-ambassadörer (15-25 år) kommer att spela en nyckelroll i att stärka unga människors aktivism och engagemang i samhällsfrågor. Ambassadörerna sätter själva agendan med coachning från erfarna utbildare, baserat på vad de själva tycker är viktigt.

Digital inkludering

Projektet Digital inkludering och mångfald i arbetslivet tar sig an problemen med exkludering på flera nivåer. Genom att stärka människor i digitalt och språkligt utanförskap motverkar vi att individer hamnar utanför den digitala utvecklingen, blir marginaliserade och utan handlingskraft.

Rådgivning på många språk

Många av RådRums volontärer har själva kommit nya till Sverige och besitter därför olika språkkunskaper, vilket är en oerhörd tillgång.

Deltagarna stärks

Kvinnokraft är ett projekt som stärker nyanlända kvinnor så att de kan ta makten över sin framtid.