Hoppa till innehåll

IM i El Salvador

Bland de länder i världen som inte är i krig är El Salvador ett av de mest våldsamma. Den civila befolkningen påverkas mest av våldet, och machokulturen gör situationen för kvinnor och utsatta grupper svår. I vårt arbete stöttar vi bland annat kvinnor att kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende

Humanium

Humanium Metal by IM

El Salvador är basen för Humanium Metal by IM. Genom initiativet smälts beslagtagna vapen ned till ny bruksmetall och intäkterna går tillbaka till samhällen och personer som drabbats av våld.

Läs mer om Humanium Metal

Utmaningar i landet

I El Salvador finns djupa socioekonomiska klyftor och gängkriminalitet som påverkar vardagen i landet. Militärens försök att kontrollera gängen har ökat våldet ytterligare, vilket hindrar många människors vardag och gör det till ett mycket osäkert land att leva i. Även landets ekonomi påverkas negativt när företag ogärna investerar i landet.

Sedan inbördeskriget 1980—1992 och flera naturkatastrofer har man gjort satsningar på infrastruktur och sociala skyddsnät, men hela befolkningen kan inte dra nytta av detta. De som jobbar i offentlig sektor har tillgång till vissa skyddsnät, men mer än hälften av invånarna jobbar i den privata sektorn med exempelvis lantbruk. Detta förstärker ojämlikheten mellan invånare och mellan regioner.

Särskilt utsatta grupper

Våldet drabbar civilbefolkningen hårt. Särskilt utsatta är kvinnor, ungdomar och barn. Gängen använder ofta skolor för att rekrytera nya medlemmar, vilket gör att föräldrar håller barnen hemma istället. Detta minskar deras framtidsmöjligheter och gör dem mer benägna att ta till våld – och så fortsätter den negativa spiralen.

Kvinnor och flickor har mycket begränsade möjligheter. Samhällsnormerna säger till dem att gifta sig istället för att utbilda sig och arbeta, vilket gör dem beroende av män i närheten. Männen i sin tur utsätter dem ofta för våld och övergrepp som en konsekvens av machokulturen. Abort är olagligt under alla omständigheter, vilket gör att kvinnor kan dömas för mord och fängslas i upp till 30 år för en avbruten graviditet.

”Vi är med i Anades ungdomsgrupp Colectivo Sol Mayor. Där får vi lära oss om respekt och att leva utan våld.”

Vårt arbete

Vi stöttar organisationer och initiativ som stärker utsatta människor och minskar våldet i El Salvador. De arbetar exempelvis för att:

  • Den stränga abortlagstiftningen ska avskaffas och kvinnor som dömts ska släppas fria
  • Informera föräldrar om barns rättigheter och våldsfri uppfostran
  • Kvinnor ska kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende
  • Sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och sexuell hälsa
  • Människor med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig och leva självständigt
  • Förebygga väpnat våld genom bland annat att skapa våldsfria zoner

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om vårt arbetssätt.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Kontakt

Montserrat Deu Pons, Regionchef Centralamerika

E-post montserrat.deu@imsweden.org

Våra partners i El Salvador

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades)

IM har stöttat Anades sedan starten 1989. Organisationen grundades för att stödja föräldralösa barn som förlorat sina föräldrar under inbördeskriget. I dag stödjer den kvalitativ utbildning för barn utifrån ett rättighetsperspektiv. Anades håller också utbildningar för föräldrar om att uppfostra barn utan våld, arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och håller workshops i mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet. Anades driver också en förskola som underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta.

Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto

Denna grupp arbetar för att straffbarheten för abort i El Salvador ska avverkas, och för att skydda kvinnor som anklagas för mord till följd av födsel av dödfödda barn utanför sjukhus. La Agrupación genomdriver påverkansarbete såväl nationellt som internationellt, i syfte att förändra det rättsliga ramverket och befria fängslade kvinnor. La Agrupación stödjer kvinnor genom att försvara deras rättigheter med hjälp av strategiska rättstvister.

Centro Bartolomé de Casas

Bartolomé de las Casas Center är en feministisk organisation som arbetar med utbildning, forskning och dialog för att förändra synen på maskulinitet. Arbetet sker i samarbete med kvinnorättsorganisationer och internationella organisationer. Som ett led i arbetet arbetar organisationen med lokala mansgrupper som får lära sig att reflektera och utbyta tankar kring ämnen som patriarkat, könsbaserat våld, jämställdhet och maskulinitet.

Coincidir

Coincidir är ett ungdomsnätverk för personer under 29 år, som arbetar med sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR). Nätverket grundas på övertygelsen om att SRHR är en grundläggande mänsklig rättighet för landets ungdom. Deras huvudsakliga fokus är påverkansarbete på olika nivåer inom landet, baserat på ungdomars makthavande och deltagande i allians med andra strategiska aktörer.

Colectiva Feminista

Colectiva Feminista är en feministisk civilsamhällesorganisation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR), mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter. Organisationen har ett brett spektrum av medlingsnivåer, från samhällsbaserat arbete med kvinnor till nationellt och internationellt påverkansarbete. La Colectiva består av en stor mängd olika nätverk och allianser av sociala rörelser, som rör sig inom såväl lokal nivå liksom nationellt och internationellt.

Fespad

Fespad är en människorättsorganisation som via lagstiftningen försöker stärka rättigheterna för utsatta grupper. De är också hängivna förespråkare och förkämpar för det salvadoranska civilsamhället. Fespad tillhör flera nationella och internationella nätverk och allianser. Via dessa arbetar de för att sprida kunskap och respekt för mänskliga rättigheter. Fespad är en av organisationerna som deltar i genomförandet av projektet Humanium Metal by IM.

Fundación Red de Sobrevivientes

Red de Sobrevivientes stödjer personer med funktionsnedsättning och deras familjer att få ökad makt över sina liv genom att stärka deras ekonomiska egenmakt. De håller kurser i jobbsökande och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande med funktionsnedsättning. Red de Sobrevivientes stödjer också lokala sparklubbar där målgruppen deltar. IM började samarbeta med gruppen 2016 och de är en av organisationerna som ingår i projektet Humanium Metal by IM.

TNT

Tiempos Nuevos Teatro (TNT) är en förening som främjar konstnärlig och sociokulturellt arbete genom att ledsaga barn, unga, kvinnor och äldre i en utbildande process, organisering och medborgardeltagande. Syftet är att förbättra deras levnadsförhållanden, såväl på individuell som kollektiv nivå. TNT har ett nära samarbete med kvinnor som fängslats till följd av nödsituationer i samband med förlossning, såväl i fängelse som efter de har befriats.