Hoppa till innehåll

IM i Indien

I ett land med så stora sociala klyftor som Indien har många människor det mycket svårt. Trots lagstiftning mot diskriminering hamnar många utsatta grupper i socialt och ekonomiskt utanförskap.

Indien

Ekologisk odling ger inkomst

Lakshmi Devi and Rekha Devi ingår i en självhjälpsgrupp organiserad av IM:s partner ATI. Genom att odla ekologiska kryddor och producera silke kan kvinnorna bidra till familjens försörjning.

Utmaningar i landet

I Indien, världens största demokrati, är kvinnor fortfarande utsatta för omfattande diskriminering. De får inte ta del av sina rättigheter vad gäller tillgång till utbildning, vård, försörjning och delaktighet i beslutsfattande. Många saknar även rätten att bestämma över sin egen kropp och framtid.

Indiska ungdomar står inför stora problem med arbetslöshet, fattigdom och hård konkurrens på arbetsmarknaden. Samtidigt försvagas möjligheterna för medborgarna att vara med att bestämma, vilket direkt påverkar de fattiga i städerna och på landsbygden.

Även om lagstiftning mot diskriminering finns så är det en rad olika faktorer som begränsar möjligheterna för kvinnor och ungdomar i Indien. Bland annat finns det inget system för att se till att lagarna följs, det saknas medvetenhet om rättighetsbaserad politik och det ges otillräcklig information om försörjningsprogram i Indiens inland.

Särskilt utsatta grupper

IM arbetar med flera utsatta och marginaliserade grupper såsom flyktingar, migrerande arbetare, daliter, stamfolk, människor med funktionshinder,  lepraskadade och småbönder. Kvinnor och flickor är särskilt utsatta eftersom förlegade könsroller och patriarkala strukturer bidrar till barnäktenskap och påtvingade arrangerade äktenskap. Detta leder till att kvinnor förvägras rätten till sin egen kropp och makten över sina liv. Kvinnor missgynnas även på många andra områden bland annat vad gäller tillgång till utbildning, vård och arbetstillfällen.

IM:s arbete

IM har arbetat i Indien sedan 1960-talet. I början låg störst fokus på att bistå tibetanska flyktinggrupper genom att bygga upp nödvändig infrastruktur, bygga skolor och implementera hälsoprogram. Under årens lopp har fokus skiftat, och IM har fördjupat sitt arbete med att stärka marginaliserade kvinnor och barns möjligheter till försörjning och utbildning.

Tillsammans med partnerorganisationer strävar IM efter en helhetssyn för att stärka kvinnors och utsatta gruppers egenmakt. Det görs genom att stödja småskaliga inkomstgenererande projekt och genom spar- och kreditmodeller för såväl individer som grupper.

En viktig aspekt av IM:s arbete är att se till att människor känner till sina rättigheter. När utsatta grupper, till exempel fattiga kvinnor på landsbygden och människor med funktionsnedsättning, själva kan kräva sina rättigheter av myndigheter och beslutsfattare ökar trycket på dem som sitter vid makten. I Indien, precis som på många andra håll i världen, har vi kunnat se hur utrymmet för människor att mobilisera sig och engagera sig för sina rättigheter krympts. Därför är det viktigt att stödet till partnerorganisationer både handlar om insatser på individ- och gruppnivå och om att stärka organisationerna och främja ett demokratiskt och levande civilsamhälle.

I Indien stöttar vi organisationer som bland annat arbetar med att:

  • Driva fair trade-verksamheter för att stärka kvinnors möjlighet att försörja sig och sina familjer.
  • Främja inkluderande undervisning och hjälpa barn med funktionsnedsättningar och marginaliserade flickor att gå i skolan.
  • Stötta föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att förstå vilka utbildning- och rehabiliteringsbehov deras barn har.
  • Att stärka gräsrotsrörelser som jobbar för att skydda naturresurser i Indiens bergsområden.

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Kontakt

Maria Kempe, Regionchef Sydasien

E-post maria.kempe@imsweden.org

Våra partners i Indien

Appropriate Technology India

I Uttarakhand’s Chamoli arbetar vi med vår partner Appropriate Technology, ATI, för att stärka kvinnor ekonomiskt, genom att förändra deras livsuppehälle och främja deras rättigheter. Vårt arbete är inriktat på att bilda och stärka självhjälpsgrupper, att göra mejeriföretag kommersiellt gångbara för kvinnor som bor i bergen, etablera ekonomiska samarbeten och trygga kvinnors rätt till vård.

Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA)

CBGA är en oberoende ideell organisation som förbättrar transparens och ansvarsskyldighet i styrning genom analys av policyer och budgetar och främjar människors deltagande i offentliga policyprocesser genom att göra dem tillgängliga. Organisationen arbetar för att främja transparent, ansvarsfull och deltagande styrning, och ett människocentrerat perspektiv vid förberedelser och genomförande av budgetar i Indien.

Kiran Society

Tillsammans med vår partner Kiran Society främjar vi inkluderande undervisning i delstaterna Uttar Pradesh och Bihar, genom att hjälpa barn med funktionsnedsättningar och marginaliserade flickor att gå i skolan. Vi hjälper även föräldrar till barn med funktionsnedsättningar att förstå vilka utbildnings- och rehabiliteringsbehov deras barn har. För att främja inkluderande undervisning arbetar vi med skolor, utbildningsaktörer och representanter från hälso- och sjukvården.

Maximising Employment to Serve the Handicapped, Mesh

Mesh (Maximising Employment to Serve the Handicapped) är en indisk icke-statlig organisation som använder handel för att rehabilitera personer med funktionsnedsättningar och människor som drabbats av spetälska. Mesh är medlem i World Fair Trade Organisation och säljer rättvisemärkta produkter runtom i världen. IM använder Mesh som producent för tygkassar, både de som säljs i IMs gåvoshop samt kassar som tillverkas för vår partner ICA Malmborgs.

Mount Valley Development Association

Mount Valley Development Association (MVDA) är en gräsrotsorganisation som arbetar med samhällen som ligger i bergsområden i delstaten Uttarakhand i Indien. Dåliga ekonomiska förhållanden och en långsam utveckling i området Bhilangana under tidigt 1990-tal fick MVDA att börja arbeta för områdets utveckling. MVDA har ett rättighetsbaserat arbetssätt och har lyckats mobilisera samhällen och kampanja mot bristfällande statliga utvecklingsinitiativ i regionen.

Organisationen arbetar under ett bredare ramverk för landsbygdsutveckling och baserar sitt arbete på samhällsbehoven; många projekt kombinerar flera olika sociala problem med målsättningen att förbättra. MVDA arbetar inom områdena utbildning, försörjning, jordbruk samt katastrofrehabilitering.

National Alliance of Women (NAWO)

National Alliance of Women (NAWO) är ett nätverk av kvinnogrupper och institutioner, kvinnliga arbetare och enskilda kvinnor. NAWOs vision är ett genusrättvist, demokratiskt och humant samhälle där kvinnor och män i partnerskap kan fullgöra sitt ansvar för att bygga en fredlig och hållbar framtid. NAWO representerar särskilt kvinnor från marginaliserade samhällen, i synnerhet daliter, adivasier och religiösa minoriteter. NAWO fungerar som en watchdog och kontrollerar att regering och myndigheter tar sitt ansvar gällande kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter.

SAMVAD

SAMVAD är en organisation som arbetar för ett jämlikt och hållbart samhälle genom insatser inom konst, kultur och media. Organisationen gör en rad insatser bland annat genom att föra vidare lokala traditioner och tekniker för att skapa hållbara inkomstkällor och utbilda ungdomsledare i lokalsamhällen.

Sarba Shanti Ayog, Sasha

Sarba Shanti Ayog är en utvecklingsorganisation som är knuten till Sasha, en banbrytande Fair Trade-organisation i Indien, som i över ett decennium har jobbat intensivt med marknads- och företagsutveckling i den informella hantverkssektorn. Organisationen har jobbat med mer än hundra hantverkare från olika delar av Indien och skapat nätverk där deras kompetens och kreativitet blir erkända.

Shramajivi Mahila Samity (SMS)

Shramajivi Mahila Samity (SMS) verkar i Jharkhand, en av de fattigaste delstaterna i Indien. Tillsammans med SMS arbetar vi för social och ekonomisk integration av ensamstående kvinnor och kvinnor från marginaliserade samhällen. SMS:s vision är att stärka kvinnor genom utbildning, ekonomiskt oberoende och ledarskapsförmåga för att skapa ett balanserat och rättvist samhälle som ger lika möjligheter för båda könen.

Srijan Foundation

Srijan Foundation är en NGO som grundades 1995 av en grupp socialt engagerade unga yrkesverksamma för att arbeta för att bygga upp en välfärd för underprivilegierade och marginaliserade grupper. Srijan Foundation arbetar med genusfrågor och kommunikation om sociala beteendeförändringar i tio distrikt i Jharkhand.

VANI

VANI är ett nätverk som jobbar för att främja den frivilliga sektorn i landet och bygga en nationell agenda för frivilligarbete. Genom nätverket skapas kopplingar mellan olika frivilliginsatser och -initiativ och myndigheter vilket skapar en organisk förändringsprocess.