Hoppa till innehåll

IM i Malawi

Malawi är ett av världens fattigaste länder där cirka 20 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom. Majoriteten bor på landsbygden och är beroende av jordbruk för sin överlevnad. För att stärka flickors och kvinnors ställning och förhindra barnäktenskap i Malawi satsar IM på flickors utbildning och kvinnors försörjning.

Fick slut på trakasserier

Tjejerna på Ntchisi Secondary School i Malawi fick nog av en manlig lärare som tittade på när de duschade. Stärkta av IM:s utbildningar om mänskliga rättigheter gick de ihop, protesterade och lyckades få honom avskedad.

Utmaningar i landet

Varannan malawisk flicka ingår äktenskap innan sin artonårsdag, trots att det finns en lag som ska förhindra barnäktenskap. Det är oftast fattigdom som tvingar fram barnäktenskap – familjen får en mun mindre att mätta och tjänar samtidigt en peng. Flickor så unga som tio till tolv år gifts bort och blir gravida tidigt i sina liv. De flesta slutar också att gå i skolan.

Särskilt utsatta grupper

Precis som i många andra länder där fattigdomen är utbredd är kvinnor och barn mest utsatta. Kvinnor som saknar möjlighet att försörja sig har en låg status i samhället och får inte vara med och bestämma, vare sig i familjen eller i en större gemenskap. Ofta har kvinnor själva varit utsatta för tidiga äktenskap och fått barn tidigt, vilket leder till en ond cirkel av fattigdom där deras egna barn sedan utsätts för samma saker.

IM:s arbete

Flera av IM:s partners arbetar med bykommittéer och föräldra- och ungdomsgrupper för att sprida kunskap om barns och kvinnors rättigheter och om hur skadliga traditioner, som initiationsriter, är dåliga för hela samhället. Genom att stärka människor att själva påverka de beslut som fattas sker förändring på flera nivåer, såväl på individnivå som samhällsnivå.

Kvinnor som får möjlighet att tjäna egna pengar är med och förändrar maktstrukturer i byarna. De får vara med när beslut som rör familjen ska fattas och bestämma vad pengarna ska användas till. Kvinnorna som deltar i IMs projekt är måna om att deras döttrar ska få gå i skolan eftersom de själva inte fått den möjligheten som barn. Men projekten riktar sig inte bara till kvinnor. För att verklig förändring ska ske måste hela samhället engageras.

Några exempel på IMs arbete:

  • Sparlånegrupper där (oftast) kvinnor kan låna pengar ur en gemensam kassa för att starta verksamheter.
  • Utbildning av kvinnor i företagande och jordbruk.
  • Utbildning av ungdomar kring sexualitet och rätten till den egna kroppen.
  • Kostnadsfri juridisk hjälp till kvinnor som på olika sätt fråntagits sina rättigheter.
  • Stöd till flickor som varit i barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan igen.

IM tror på att förändring av samhället blir som bäst när den kommer från invånarna själva. Därför stöttar vi organisationer på plats istället för att göra egna insatser.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Våra partners i Malawi

The Centre for Environmental Policy and Advocacy

The Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) är en institution som förespråkar och främjar hållbar miljö och naturresurshantering med hjälp av gräsrotssamhällets engagemang i politiska processer och lokalpolitisk dialog. Detta genomförs genom att sammanlänka: a) politik och praktik, och b) beslutsfattare och lokala samhällen som påverkas av genomförandet av politiska beslut.

The Centre for Youth Empowerment and Civic Education

CYECE anordnar workshops där man diskuterar och informerar kring problem såsom skadliga sociala och kulturella sedvänjor, hiv, andra könssjukdomar och familjeplanering. IM och CYECE jobbar också för att förhindra barnäktenskap. Barnäktenskap gör att många unga flickor hoppar av skolan för att gifta sig. Tonårsgraviditeter är vanligt och var fjärde flicka i åldersspannet 15-19 är mamma. Ett annat viktigt område för CYECE är att sprida kunskap om SRHR och att involvera hela samhället, till exempel lärare, byledare, föräldrar och tjänstemän

Civil Society Education Coalition

Civil Society Education Coalition (CSEC) arbetar för att främja allas rätt till utbildning och fungerar som ett komplement till statliga insatser för ett läs-och skrivkunnigt och produktivt land genom informationsdelning, forskning och påverkansarbete. CSEC arbetar också med kapacitetsfrämjande insatser till medlemsorganisationer och andra intressenter.

Malawi Economic Justice Network

Malawi Economic Justice Network (MEJN) är ett nätverk med över 100 civilsamhällesorganisationer och samarbetspartners, som förespråkar främjandet av folkcentrerad och deltagande ekonomisk styrning i Malawi.