Hoppa till innehåll

IM i Nepal

I Nepal arbetar IM för att flickor och kvinnor ska få makten över sina kroppar och sina liv. Vi arbetar också med inkomstgenererande verksamhet, exempelvis sparlånegrupper och utbildar ungdomar för att öka deras chanser att få jobb. I vårt samarbete med gräsrotsorganisationer bidrar vi med kunskap och nätverk för att stärka det demokratiska utvecklingsarbetet.

Nepal

Utmanar systemet

Srijana Chaudhary (t.v.) har tillsammans med de andra medlemmarna i det lokala Land Rights Forum utmanat det antika nepalesiska systemet där rika markägare gynnas på bekostnad av marklösa jordbrukare.

Utmaningar i landet

Nepal har en av de högsta nivåerna av fattigdom i Sydasien. Några av orsakerna är enorma ojämlikheter mellan regioner och sociala grupper, låg jordbruksproduktivitet och dålig uppföljning av lagar och förordningar.

Så mycket som 80 procent av befolkningen bor på landsbygden i Nepal – och med det kommer många utmaningar. Brist på tillgång till inkomstmöjligheter, hållbar försörjning och tillräcklig tillgång till information är några av de största hoten för landets kvinnor, ungdomar och småbönder.

Fattigdomen och djupt rotade traditioner marginaliserar nepalesiska kvinnor – det är männen som tar beslut gällande deras utbildning, hälsovård, äktenskap och ekonomi.

Nepal har en av de högsta migrationstalen i världen med 25 procent av befolkningen som arbetar utanför landet.

Det demokratiska utrymmet för medborgare att vara med och bestämma är litet.

Särskilt utsatta grupper

Diskriminering av kvinnor, flickor, daliter och landlösa småbönder är stor. Även människor med funktionsnedsättningar är särskilt utsatta. Den höga arbetslösheten gör ungdomar till en utsatt grupp och många måste emigrera för att hitta jobb. Som migrantarbetare har de också en utsatt position då de är i händerna på arbetsgivare utan möjlighet att ta sig hem – något som blev extra tydligt under coronakrisen.

IM:s arbete

IM startade sitt arbete i Nepal på 1980-talet genom att ge humanitärt stöd till tibetanska flyktingar. Organisationen utvidgade sin verksamhet i landet och registrerades formellt som biståndsorganisation 2010.

Tillsammans med gräsrotsorganisationer och civilsamhällesorganisationer arbetar IM för en hållbar utveckling i Nepal. Vi arbetar gemensamt för att främja jämlikhet och jämställdhet, motverka diskriminering av marginaliserade grupper samt att stötta demokratiska krafter.

Bland annat arbetar vi med:

  • Att motverka och förebygga barnäktenskap
  • Diskriminerade gruppers möjlighet att ta del av sociala stödåtgärder
  • Kvinnligt entreprenörskap, till exempel genom fair trade-verksamhet
  • Hållbar försörjning ur både ekonomiskt och miljömässigt perspektiv
  • Kvinnors deltagande i politiken
  • Yrkesutbildning för ungdomar

IM tror på att förändring blir som bäst när invånarna själva har makten att påverka sitt samhälle. Därför stöttar vi organisationer i länderna vi arbetar inom istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

Vill du veta mer?

Här är en film om IM:s arbete i Nepal (textad på engelska).

Kontakt

Maria Kempe, Regionchef Sydasien

Våra partners i Nepal

Fair Trade Group Nepal

Fair Trade Group (FTG) är ett konsortium av Fair Trade-organisationer i Nepal. Det försöker främja landets underprivilegierade och marginaliserade producenters socio-ekonomiska status. FTG Nepal samarbetar med hantverks-, jordbruks- och NTFP-baserade organisationer för att påverka policys, uppmuntra Fair Trade bland producentgrupper, stödja marknadsföringsplaner för både nationell och internationell nivå, främja marginaliserade tillverkares självförsörjning och uppmuntra företag som bygger på kunskaper från ursprungsbefolkningarna. I samarbetet med FTG Nepal ämnar vi främja Fair Trade-rörelsen på internationell nivå genom att stödja verksamhetsfonder och underlätta tillgången till den internationella marknaden.

Freed Kamalari Development Forum

Freed Kamalari Development Forum organiserar ex-Kamalaris (kvinnor som varit barnslavar hos rika landägare som betalning för föräldrarnas skulder) så att de kan ta del av sina rättigheter i samhället.  FKDF driver 42 kooperativ som påverkar levnadsstandarden för ungefär 12 000 personer, och de driver utbildning för 1 300 flickor och unga kvinnor.

Indreni Rural Development Center (IRDC)

IMs kurser i hur man utvecklar ett entreprenörskap för att kunna försörja sig, kunskap om jordbruk och insyn i kopplingen till marknaden kommer leda till högre inkomster för lokalsamhällen i den syd-västra delen av Kapilvastu. Genom att samarbeta med Indreni Rural Development Center stärker vi rättighetsbärarnas möjligheter att få tillgång till statlig service, bekämpar diskriminerande seder och främjar egenförsörjning, livsmedelssäkerhet och inkomstgenererande aktiviteter.

Jagaran Media Center

Jagaran Media Center (JMC) etablerades år 2000 av dalitiska journalister för att fylla tomrummet av dalitiska journalister och mediepersoner och för att sprida kunskap om frågor som rör daliter. Organisationen driver påverkansarbete på internationell, nationell och lokal nivå och jobbar för en eliminering av kast-baserad diskriminering och för en rättvis, inkluderande och ansvarsfull demokrati genom mediainitiativ. JMC har två kontor i Nepal: ett i Katmandu och ett i Butwal som driver en egen radiostation.

Justice and Rights Institute (Juri)

Vårt arbete med Justice and Rights Institute fokuserar på påverkansarbete på nationell nivå, nätverkande och alliansbyggande med olika civilsamhällesorganisationer och skyldighetsbärare, research, utvärdering och analys. Vi arbetar också med att driva rättsprocesser i det allmännas intresse och att samverka med advokatsamfund, forskningsinstitut och akademin i förebyggande syfte. Samarbetet med Juri belyser fattiga och marginaliserade lokalsamhällens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och lyfter frågorna från lokal till nationell nivå, såväl som stärker våra lokala partners kapacitet i frågor som rör dessa rättigheter och i arbete utifrån ett rättighetsperspektiv.

Society for Environment Education Development (Seed Nepal)

Vi strävar efter att uppnå hög tillgång till god utbildning och en gynnsam lärandemiljö för barn från utsatta lokalsamhällen i Dang. Barn, framförallt flickor, hindras från rätten till utbildning på grund av lågt medvetande bland föräldrarna, könsbaserad diskriminering, låg tillgång till statlig service, tidiga äktenskap, dålig skolinfrastruktur, fattigdom och geografisk avlägsenhet. Vårt arbete med Seed fokuserar på att öka föräldrars medvetenhet, implementera statens policys, begränsa diskriminerande sedvänjor och främja inkomstbringande aktiviteter för fattiga familjer för att på så sätt öka barns tillgång till utbildning.

Siddhartha Social Development Centre (SSDC)

Tillsammans med SSDC samarbetar vi med och bedriver lobbying gentemot lokala institutioner, skolkommittéer, föräldra- och lärarorganisationer och lokalsamhällen för att öka medvetenheten om vikten av utbildning, för att stärka skolstyret, utkräva ansvar av det lokala politiska styret samt utveckla modellskolor som står för utbildning av hög kvalitet och påverkansarbete.

Society Welfare Action Nepal (Swan)

IMs samarbete med Social Welfare Action Nepal (Swan) började i Dang-distriktet 2017. Organisationen arbetar för att öka marginaliserade gruppers möjlighet att försörja sig och att stärka dem att kräva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Målgrupperna är småbönder, de som bor i slummen, daliter (kastlösa), före detta Kamalaris och Kamaiyas (se nedan). Swan ger handlingskraft till grupperna genom att mobilisera dem att ta del av tillgängliga statliga insatser och genom inkomstökande aktiviteter som stärker ekonomiskt och socialt.

I Nepal har skuldslaveri bundit fattiga Tharuer i livslångt träldom. Tharu är en ursprungsbefolkning i södra Nepal. Skuldslaveri blev olagligt i Nepal år 2000, men Kamalaris och Kamaiyas (skuldslavar) kämpar för sitt uppehälle eftersom de varken har land eller ekonomiska möjligheter. Swan har arbetat mot skuldslaveriet sedan starten 1994. Organisationen har lång erfarenhet av att frita och rehabilitera skuldslavar. Swan försöker också lyfta frågor om rätten till land för de extremt fattiga bönderna.