Partners Ukraina

Ukrainian National House

UNH arbetar för att stärka civilsamhället röst och förmåga att gå samman, speciellt i regionen Tjernivtsi där fattigdomen är utbredd. Målet är att skapa, och stötta, ett starkt politiskt och rättighetsbaserat engagemang hos befolkningen och på så sätt lyckas driva igenom samhällsförändringar. UNH är en sammanslutning av sex olika NGOs och en plattform där mer än 20 regionala civilsamhällesorganisationer kan föra diskussion om viktiga frågor.

Zahyst

Zahyst är en civilsamhällesorganisation som arbetar i Tjernivtsi, Ukraina. Med stöd från IM så arbetar organisationen med att bygga ett inkluderande samhälle för personer med funktionsnedsättning. Målet är att varje person, oavsett funktionsnedsättning, ska känna en samhörighet och kunna leva ett värdigt liv.

Organisationen arbetar genom att bygga starka och hållbara partnerskap på lokal nivå och kan på så sätt uppmuntra och upprätthålla rätten till utbildning samt ekonomisk och social inkludering för personer med funktionsnedsättning. Zahyst har en stark röst i Tjernivtsi-regionen och har redan lyckats ställa många ansvarsskyldiga, såsom myndigheter, till svar genom att ifrågasätta och utbilda.

STAN

STAN är en ungdomsorganisation med säte i Ivano-Frankivsk. Denna NGO använder icke-formella former av utbildning för att stärka gräsrotsinitiativ. Genom sina initiativ vill organisationen öka engagemanget bland medborgarna i landet, framförallt bland utsatta och marginaliserade grupper. Utifrån sina värderingar som rör frihet, respekt, gemenskap och kulturell diversitet bygger STAN ett starkt civilsamhälle i Ukraina.