Partners Malawi

Civil Society Education Coalition

Civil Society Education Coalition (CSEC) arbetar för att främja allas rätt till utbildning och fungerar som ett komplement till statliga insatser för ett läs-och skrivkunnigt och produktivt land genom informationsdelning, forskning och påverkansarbete. CSEC arbetar också med kapacitetsfrämjande insatser till medlemsorganisationer och andra intressenter.

The Centre for Environmental Policy and Advocacy

The Centre for Environmental Policy and Advocacy (CEPA) är en institution som förespråkar och främjar hållbar miljö och naturresurshantering med hjälp av gräsrotssamhällets engagemang i politiska processer och lokalpolitisk dialog. Detta genomförs genom att sammanlänka: a) politik och praktik, och b) beslutsfattare och lokala samhällen som påverkas av genomförandet av politiska beslut.

The Centre for Youth Empowerment and Civic Education

CYECE anordnar workshops där man diskuterar och informerar kring problem såsom skadliga sociala och kulturella sedvänjor, hiv, andra könssjukdomar och familjeplanering. IM och CYECE jobbar också för att förhindra barnäktenskap. Barnäktenskap gör att många unga flickor hoppar av skolan för att gifta sig. Tonårsgraviditeter är vanligt och var fjärde flicka i åldersspannet 15-19 är mamma. Ett annat viktigt område för CYECE är att sprida kunskap om SRHR och att involvera hela samhället, till exempel lärare, byledare, föräldrar och tjänstemän.

The Council for Non-Governmental Organizations in Malawi

Council for Non-Governmental Organizations i Malawi, CONGOMA verkar som en plattform för icke-statliga organisationer i Malawi där de gemensamt kan påverka processer för utveckling och styrning i landet.

Malawi Economic Justice Network

Malawi Economic Justice Network (MEJN) är ett nätverk med över 100 civilsamhällesorganisationer och samarbetspartners, som förespråkar främjandet av folkcentrerad och deltagande ekonomisk styrning i Malawi.

Women’s Legal Resources Centre

I distrikten Balaka och Salima arbetar WOLREC med att förbättra kvinnors förutsättningar för ekonomiskt oberoende. Genom att starta sparlånegrupper, VSL-grupper (”Village Saving Loans”) där kvinnorna kan bygga upp sitt självförtroende. Genom att få både utbildning och lån har många lyckats starta egna småskaliga och lönsamma företag.

Wolrec stödjer också Stjärncirkelgrupper. De är till för att gemensamt lösa problem i närområdet. Det kan handla om att finansiera en vattenpump i byn, bygga en skola eller hjälpa flickor som hoppat av skolan tillbaka i utbildning.

En av viktig del av Wolrecs arbete är att regelbundet erbjuda gratis juridisk rådgivning så att kvinnor lär sig sina rättigheter. Wolrec har en advokat anställd som vid behov hjälper kvinnorna att ta sina ärenden till domstol. I Malawi får man kostnadsfritt rättsstöd från staten men den är underfinansierad och arbetar inte aktivt med avlägsna byar och områden. Wolrec utbildar även kvinnorna i vad de har för lagliga rättigheter vid till exempel hemfridsbrott, könsdiskriminering, arv och arvsrätt.

Wolrec är även en av IMs regionala partners i södra Afrika.