Partners Nepal

Fair Trade Group Nepal

Fair Trade Group (FTG) är ett konsortium av Fair Trade-organisationer i Nepal. Det försöker främja landets underprivilegierade och marginaliserade producenters socio-ekonomiska status. FTG Nepal samarbetar med hantverks-, jordbruks- och NTFP-baserade organisationer för att påverka policys, uppmuntra Fair Trade bland producentgrupper, stödja marknadsföringsplaner för både nationell och internationell nivå, främja marginaliserade tillverkares självförsörjning och uppmuntra företag som bygger på kunskaper från ursprungsbefolkningarna. I samarbetet med FTG Nepal ämnar vi främja Fair Trade-rörelsen på internationell nivå genom att stödja verksamhetsfonder och underlätta tillgången till den internationella marknaden.

Himalayan Society for Youth and Women Empowerment (HSYWE)

Vi har under mer än 20 års tid stöttat utbildningen av barn från olika etniska minoritetsgrupper i Himalaya i Nepal. Vårt utbildningsprogram, som vi driver tillsammans med HSYWE, stödjer skolor i Kathmandu, Pokhara och Mustang med elever från de etniska minoritetsgrupperna i och omkring Himalaya.

Indreni Rural Development Center (IRDC)

IMs kurser i hur man utvecklar ett entreprenörskap för att kunna försörja sig, kunskap om jordbruk och insyn i kopplingen till marknaden kommer leda till högre inkomster för lokalsamhällen i den syd-västra delen av Kapilvastu. Genom att samarbeta med Indreni Rural Development Center stärker vi rättighetsbärarnas möjligheter att få tillgång till statlig service, bekämpar diskriminerande seder och främjar egenförsörjning, livsmedelssäkerhet och inkomstgenererande aktiviteter.

Jagaran Media Center

Jagaran Media Center (JMC) etablerades år 2000 av dalitiska journalister för att fylla tomrummet av dalitiska journalister och mediepersoner och för att sprida kunskap om frågor som rör daliter. Organisationen driver påverkansarbete på internationell, nationell och lokal nivå och jobbar för en eliminering av kast-baserad diskriminering och för en rättvis, inkluderande och ansvarsfull demokrati genom mediainitiativ. JMC har två kontor i Nepal: ett i Katmandu och ett i Butwal som driver en egen radiostation.

Justice and Rights institute (Juri)

Vårt arbete med Justice and Rights Institute fokuserar på påverkansarbete på nationell nivå, nätverkande och alliansbyggande med olika civilsamhällesorganisationer och skyldighetsbärare, research, utvärdering och analys. Vi arbetar också med att driva rättsprocesser i det allmännas intresse och att samverka med advokatsamfund, forskningsinstitut och akademin i förebyggande syfte. Samarbetet med Juri belyser fattiga och marginaliserade lokalsamhällens ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och lyfter frågorna från lokal till nationell nivå, såväl som stärker våra lokala partners kapacitet i frågor som rör dessa rättigheter och i arbete utifrån ett rättighetsperspektiv.

Multi-dimensional Action for Development (Made Nepal)

Här arbetar vi tillsammans med vår partnerorganisation Made Nepal för att stärka marginaliserade bönders, speciellt kvinnors och ungas, ekonomiska egenmakt. Detta gör vi genom att förespråka en hållbar utveckling av jordbruket, ett hållbart användande av naturresurser samt inkomstgenererande företagande.

Svaga ekonomiska förhållanden i kombination med geografisk avlägsenhet, ett beroende av traditionellt jordbruk och självhushållning, låg utbildning och medvetenhet, marginalisering och dålig tillgång till statlig service, är fortfarande en utmaning i samhällena i bergskedjan Chure i regionen Nawalparasi, Nepal.

Vi är med och bildar självhjälpsgrupper för bönder och kvinnor och utvecklar gruppernas kapacitet. Detta för att de ska kunna kräva sina rättigheter och service från lokala institutioner, men också för att mobilisera de egna resurserna så effektivt som möjligt för att uppnå en hållbar ekonomisk utveckling.

Society for Environment Education Development (Seed Nepal)

Vi strävar efter att uppnå hög tillgång till god utbildning och en gynnsam lärandemiljö för barn från utsatta lokalsamhällen i Dang. Barn, framförallt flickor, hindras från rätten till utbildning på grund av lågt medvetande bland föräldrarna, könsbaserad diskriminering, låg tillgång till statlig service, tidiga äktenskap, dålig skolinfrastruktur, fattigdom och geografisk avlägsenhet. Vårt arbete med Seed fokuserar på att öka föräldrars medvetenhet, implementera statens policys, begränsa diskriminerande sedvänjor och främja inkomstbringande aktiviteter för fattiga familjer för att på så sätt öka barns tillgång till utbildning.

Siddhartha Social Development Centre (SSDC)

Tillsammans med SSDC samarbetar vi med och bedriver lobbying gentemot lokala institutioner, skolkommittéer, föräldra- och lärarorganisationer och lokalsamhällen för att öka medvetenheten om vikten av utbildning, för att stärka skolstyret, utkräva ansvar av det lokala politiska styret samt utveckla modellskolor som står för utbildning av hög kvalitet och påverkansarbete.

Society Welfare Action Nepal (Swan)

IMs samarbete med Social Welfare Action Nepal (Swan) började i Dang-distriktet 2017. Organisationen arbetar för att öka marginaliserade gruppers möjlighet att försörja sig och att stärka dem att kräva sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Målgrupperna är småbönder, de som bor i slummen, daliter (kastlösa), före detta Kamalaris och Kamaiyas (se nedan). Swan ger handlingskraft till grupperna genom att mobilisera dem att ta del av tillgängliga statliga insatser och genom inkomstökande aktiviteter som stärker ekonomiskt och socialt.

I Nepal har skuldslaveri bundit fattiga Tharuer i livslångt träldom. Tharu är en ursprungsbefolkning i södra Nepal. Skuldslaveri blev olagligt i Nepal år 2000, men Kamalaris och Kamaiyas (skuldslavar) kämpar för sitt uppehälle eftersom de varken har land eller ekonomiska möjligheter. Swan har arbetat mot skuldslaveriet sedan starten 1994. Organisationen har lång erfarenhet av att frita och rehabilitera skuldslavar. Swan försöker också lyfta frågor om rätten till land för de extremt fattiga bönderna.