Hoppa till innehåll

IM i Jordanien

I Jordanien samarbetar vi med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Jordanien

Stärkt självförtroende

Mozeh Fraihat i Jordanien säger att vår partnerorganisation Arab Women Organization stärkt henne och gett henne självförtroendet att skapa förändring.

Utmaningar i landet

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Jordanien går i viss mån i negativ riktning. Utrymmet för det civila samhället krymper och medier utsätts för censur. Korruption gör att tilltron till rättssäkerheten inte är särskilt stark.

Konflikter i Jordaniens närområde påverkar landets utveckling. Sedan 2012 har landet tagit emot hundratusentals flyktingar från bland annat Syrien, Irak, Libyen och Jemen. På grund av turbulensen i regionen har jordanska myndigheter valt att prioritera säkerhet och stabilitet, ofta på bekostnad av de mänskliga rättigheterna.

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i ekonomin, politiken och i det offentliga livet. Sexuellt och könsbaserat våld är vanligt förekommande.

Många barn i landet, exempelvis flyktingar, flickor och barn med funktionsnedsättningar har inte möjlighet att ta del av sina rättigheter. Detta gäller bland annat utbildning och hälsa trots att landet har fri skolgång och stark subventionerad sjukvård.

Hbtq-personer är utsatta och frågor som rör hbtq-personers rättigheter är tabubelagda och saknas helt i den offentliga debatten.

Vårt arbete

I Jordanien samarbetar IM med organisationer och nätverk som kämpar för att öka möjligheterna för kvinnor och ungdomar med funktionsnedsättningar att hävda sina ekonomiska, sociala och politiska rättigheter.

Organisationerna som IM samarbetar med mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter. Rättighetsbärare, aktivister och organisationer kan stärka varandra och höja sina röster med kraft för ett öppnare samhälle med respekt för de mänskliga rättigheterna. Med kunskap och nätverk kan personer med funktionsnedsättningar förändra såväl enskilda individers liv som attityder i samhället. Ju fler människor som engagerar sig desto större kraft finns det att påverka beslutsfattare och utmana rådande fördomar och normer om personer med funktionsnedsättningar. Även kvinnor, och ännu mer kvinnor med någon form av funktionsnedsättning, drabbas hårt av diskriminerande lagar, fördomar och konservativa idéer om könsroller.

Här är några exempel på vårt arbete:

  • Projekt som genom konst och kultur motverkar ojämlikhet och skapa social sammanhållning.
  • Integration av flyktingar i det jordanska samhället
  • Workshops och utbildningar för kvinnor för att stärka deras förmåga att delta i det politiska livet.
  • Yrkesutbildningar för kvinnor för att stärka deras ekonomiska egenmakt.
  • Arbete mot könsbaserat våld och sexuella övergrepp.

IM tror på att förändring av samhället blir som bäst när den kommer från invånarna själva. Därför stöttar vi organisationer på plats istället för att göra egna insatser. Läs mer om IM:s arbetssätt.

Se filmen och lär dig mer om hur vi arbetar

Kontakt

Eman Siam, Regionchef Mellanöstern

E-post eman.siam@imsweden.org

Våra partners i Jordanien

The Arab Network for Civic Education

The Arab Network for Civic Education (ANHRE) är engagerad i Agenda 2030 för hållbar utveckling. ANHRE lanserade sin strategi 2017 – 2019 som behandlar ökad inkludering för funktionsvariationer och rättigheter för de mest utsatta grupperna i samhället såsom kvinnor, landsbygdsbefolkning och asylsökande. Sedan ANHRE etablerades har de arbetat med att främja mänskliga rättigheter och medborgarskap genom att stärka kapaciteten hos civilsamhällets organisationer på nationell och regional nivå.

Arab Women’s Organization – Musawa Network

Arab Women Organization – Musawa Network (Awo) arbetar både på gräsrotsnivå och på politisk nivå med ett tydligt feministiskt perspektiv. Deras uppdrag är att verka för rättsliga och politiska reformer för att få ett slut på diskriminering och våld mot kvinnor.

IM Stödjer Musawa Network, med Arab Women Organization, Awo, som den ledade organisationen. Musawa Network består av över 80 kvinnorättsorganisationer utspridda över hela Jordanien. De fokuserar på kvinnors ekonomiska och politiska inflytande, särskilt på landsbygden och i avlägsna områden. Att skapa ekonomisk egenmakt och självständighet för kvinnor anses vara en viktig del i att uppnå social rättvisa och jämställdhet.

Huvudsyftet är att stärka kapaciteten och kunskapen hos lokala organisationer och enskilda kvinnor i projektledning och frågor som rör att förbättra sin produktivitet i inkomstgenererande projekt. Awo kommer att driva programmet i samarbete med medlemmar för att stötta deras organisatoriska kapacitet och påverkansarbete.

Medlemsorganisationer gör att lokalsamhällen kan mobiliseras och ger dem en legitimitet som stärker deras möjligheter att påverka.

I Dare

I Dare är en organisation som tror på ungdomar som drivkrafter för förändring och hållbar social utveckling. Genom olika ungdomsprojekt arbetar organisationen för beteendeförändringar hos unga som en väg att förändra alla nivåer av samhället, såväl sociala, ekonomiska som politiska dimensioner. Organisationen arbetar bland annat med teaterprojekt och kulturella uttrycksformer.

Information and Research Centre – King Hussein Foundation

The Information and Research Center – King Hussein Foundation (IRCKHF) arbetar för att främja socio-ekonomisk förändring genom forskning och kunskapsspridning. IRCKHF grundades 1996 som en del av the National Task Force for Children och idag fokuserar organisationen på att förbättra villkoren för barn, unga, kvinnor, familjer, samhällen och utsatta grupper.

Detta genom att förse objektiv och multidisciplinär forskning och analys till politiker och beslutsfattare i Jordanien och mellanöstern, för att möjliggöra effektiv planering och beslutsfattande av socio-ekonomisk förändring.

Jordanian Women’s Union (JWU)

Organisationen påbörjade sitt arbete år 1945 och är en av de äldsta kvinnorättsorganisationerna i Jordanien. Jordanian Women’s Union (JWU), har över 12 000 medlemmar och är utspridd i stora delar av landet med lokala kontor. Det är därför en organisation med kraft i rösten när de kämpar för att stärka kvinnors möjligheter och rättigheter i Jordanien.

I ett samhälle starkt präglat av patriarkala strukturer är stödet minimalt till kvinnor som utsatts för våld. Speciellt på landsbygden blir kvinnor systematiskt diskriminerade. Därför stöttar IM två av JWUs center för kvinnor. Här erbjuds kvinnor en säker miljö där de kan prata fritt om sina problem, och få juridiskt, socialt och psykologiskt stöd vid behov.

Verksamheterna är etablerade i områden där JWU har sina lokalavdelningar och arbetar aktivt för att mobilisera kvinnor att hävda sina rättigheter. JWU arbetar också aktivt för att minska våldet mot kvinnor med kampanjer inom både städer och landsbygd för att förändra attityden till kvinnors rättigheter hos myndigheter och allmänheten. Centren är därför viktiga nav för att nå ut lokalt och öka medvetenheten för att gradvis stärka kvinnors ställning i samhället.

SANA for Special Individuals

SANA arbetar för att förändra attityder gentemot personer med olika funktionsvariationer, att minska stigmatisering och att starta stödgrupper för föräldrar till barn med intellektuella funktionsvariationer. Kärnan i Sanas arbete är konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och dess tillämpning.

IM stöttar Sanas arbete med att mobilisera föräldrar att bilda en gemensam röst för barnens rättigheter i Jordanien. Denna typen av organisationer är väldigt ovanliga i Jordanien och därför anses arbetet att organisera föräldrarna som väldigt strategiskt viktigt i civilsamhället.

Genom att skapa en kollektiv röst för föräldrarna bidrar SANA till att stärka civilsamhället i Jordanien. Än så länge fokuserar man främst på att öka medvetenheten i samhället och att stötta föräldragrupper vilket kan ses som ett första steg i påverkansarbetet.

WANA

The West Asia-North Africa (WANA) Institute är en tankesmedja baserad i Amman. WANA arbetar för att ge människor i västra Asien och norra Afrika verktyg för att bygga social rättvisa, en grön ekonomi samt värna mänskliga rättigheter.

We Centre

East & West Center for Sustainable Development (WE Center) utbildar unga kvinnor, män och personer med funktionsnedsättningar för att göra dem medvetna om sina rättigheter och göra dem till förändringsagenter i sina samhällen och i landet.

Kontakt

Eman Siam, Regionchef Mellanöstern

E-post eman.siam@imsweden.org