Ukraina

I Ukraina arbetar IM för att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället samt att stärka civilsamhället genom stöd till lokala organisationer och gräsrotsaktivister.

Utmaningar i landet

Ukraina är drabbat av ett svagt civilsamhälle där myndigheter försvårar möjligheterna för ett bättre liv hos befolkningen. Då myndigheter inte tar sitt ansvar tvingas en del av befolkningen till ett liv i utanförskap och fattigdom, utan möjlighet till skydd i form av exempelvis lagstiftningar. Kvinnor, ungdomar och funktionsnedsatta drabbas hårdast av bristen på skydd. I Ukraina är nästan hälften av den unga befolkningen (under 35 år) arbetslös. Samtidigt så engagerar sig inte den yngre befolkningen politiskt, vilket skapar ett svagt civilsamhälle utan röst från den yngre befolkningen.

Utöver ovan nämnda problem så påverkar även Rysslands politik och media landet, samtidigt som Ukraina har ett pågående krig som självklart skapar än större klyftor i samhället där befolkningen står på olika sidor.

Särskilt utsatta grupper

Det råder ett allvarligt hälsoläge i Ukraina – vaccineringsgraden är låg, medellivslängden – särskilt för män – är låg och det finns en stor utbredning av TBC, hiv och barnadödlighet. Alkoholkonsumtionen hos män är hög. Som en konsekvens är våld i relationer vanligt förekommande, liksom övergrepp mot kvinnor och barn. Det finns en diskriminering av etniska minoriteter och hbtq-personer. Ungdomar som lever i arbetslöshet är också en utsatt grupp.

IMs arbete

I Ukraina fokuserar IM på att inkludera personer med funktionsnedsättning i samhället, både ekonomiskt och socialt. Vi arbetar också för att stärka civilsamhället i Ukraina genom stöd till lokala organisationer och gräsrotsrörelser.

Här är några exempel på vad IM, tillsammans med partners, gör:

  • samarbetar med lokala partnerorganisationer för att barn med funktionsnedsättning ska få tillgång till utbildning.
  • arbetar med utbildning och opinionsbildning för att skapa en attitydförändring och för att samhället i helhet ska få mer kunskap om funktionsnedsättningar.
  • arbetar för att samhället blir anpassat för människor med funktionsnedsättningar, bland annat genom att installera ramper och anpassa trottoarer.

Här kan du läsa mer om IMs samarbetspartners i Ukraina.

IM tror på att invånarna själva har de bästa lösningarna för sin omgivning. Därför stöttar vi organisationer på plats i länderna vi jobbar istället för att göra egna insatser. Läs mer om IMs arbetssätt.

 

 

Kämpar för inkludering

IMs partner Zahyst är en av civilsamhällesorganisation som arbetar för att skapa tillgängliga och inkluderande samhällen för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. På bilden syns personer som deltar i Zahysts aktiviteter. Foto: Zahyst

IMs arbete i Ukraina

Under 2018 inledde IM samarbeten med partners i Ukraina. Syftet är att öka möjligheten att skapa samhällsförändring i Östeuropa genom att sammanlänka partners i regionala nätverk.